REGULAMIN SZCZEGÓŁOWY

Zanim podejmiesz decyzję o współpracy, przeczytaj dokładnie poniższy Regulamin szczegółowy

§1. DEFINICJE
Na potrzeby poniższego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:
1. USŁUGODAWCA / PROWADZĄCA – Ewa Madeyska-Zarańska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą ARTEGRA.ART Ewa Madeyska-Zarańska, ul. Mickiewicza 20/107, 05-270 Marki, NIP 8961022863.
2. KLIENT / UCZESTNIK / KANDYDAT – osoba fizyczna.
3. TRENING INDYWIDUALNY – 60-minutowe spotkanie doradcze on-line diagnozujące potrzeby Klienta  w obszarze warsztatowym (kreatywne pisanie) lub w obszarze szeroko rozumianego rozwoju osobistego, life coachingu i life mentoringu
4. PROGRAMY GRUPOWE – cykliczne spotkania w programach / grupach masterclass lub w programach / grupach warsztatowych.
5. PROGRAM MASTERCLASS/ GRUPA MASTERCLASS – program cyklicznych spotkań on-line na platformie Zoom, którego zadaniem jest wsparcie Uczestnika w procesie pisarskim.
6. INDYWIDUALNY TRENING W RAMACH PROGRAMU MASTERCLASS – cykl indywidualnych spotkań z Uczestnikami, Uczestniczkami programu masterclass.
8. PROGRAM WARSZTATOWY / GRUPA WARSZTATOWA – program cyklicznych spotkań on-line na platformie Zoom. Zadaniem programu jest gruntowna edukacja Uczestnika w zakresie podstaw twórczego pisania.
9. INDYWIDUALNY TRENING MIĘDZYWARSZTATOWY – indywidualne spotkanie on-line, odbywające się między spotkaniami w grupie.
10. INDYWIDUALNY TRENING  POWARSZTATOWY – indywidualna spotkanie on-line po zakończeniu programu warsztatowego.
11. POWARSZTATOWE SPOTKANIE W GRUPIE – dwa spotkanie on-line w grupie, które odbywają się 1. miesiąc oraz 2. trzy miesiące po ostatnim spotkaniu w programie warsztatowym.
12. REGULAMIN SZCZEGÓŁOWY – niniejszy regulamin.
13. REGULAMIN OGÓLNYogólne warunki korzystania z Serwisu

§2. POSTANOWIENIA WSTĘPNE
1. Przystępując do usługi on-line Usługodawca oraz Klient powinni zadbać o łącze internetowe spełniające techniczne wymogi pozwalające na sprawny przebieg spotkania on-line.
2. Treści audio oraz wideo składające się na spotkanie treningowe lub spotkania w programach grupowych nie mogą być przez Klienta nagrywane.
3. Treningi indywidualne oraz spotkania w programach grupowych zobowiązują Usługodawcę, Klienta, Uczestnika do poszanowania reguł poufności prowadzonych rozmów.
4. Usługodawca gwarantuje jakość oferowanej usługi dydaktycznej oraz mentoringowo-coachingowej.

TRENING INDYWIDUALNY

§3. TRENING INDYWIDUALNY
1. Trening indywidualny 60-minutowe spotkanie on-line Usługodawcy z Klientem, której tematem są kwestie warsztatowe związane z twórczym pisaniem. Spotkanie pozawala ustalić warsztatowe problemy Klienta i w zależności od potrzeb opracować plan wspólnej pracy  lub zaproponować kierunki samodzielnej pracy Klienta nad projektem literackim. Usługa nie obejmuje lektury całości lub fragmentów tekstów literackich klienta. 
2. Przedmiotem usługi mogą być szeroko rozumiane kwestie związane z life coachingiem lub life mentoringiem.
3. Usługa jest realizowana w umówionym z  wyprzedzeniem terminem. Odbywa się poprzez komunikator Zoom (z podglądem video).

§4. ZAMAWIANIE I OPŁATA ZA TRENING INDYWIDUALNY
1. Zamawianie treningu indywidualnego odbywa się albo przez formularz kontaktowy na podstronie “Kontakt”,  albo poprzez zamówienie “Zamawiam teraz” z opcją natychmiastowej opłaty faktury on-line.
2. Następnie Klient i Usługodawca ustalają dogodny termin. 
3. Klient zobowiązany jest uiścić opłatę za trening indywidualny do 48 godzin przed umówionym spotkaniem.
4. Przed uiszczeniem opłaty Klient zobowiązany jest do zapoznania się z Polityką Prywatności, Regulaminem ogólnym oraz niniejszym Regulaminem szczegółowym.
5. Realizacja faktury przez Klienta oznacza, że Klient akceptuje w całości postanowienia Regulaminu ogólnego oraz Regulaminu szczegółowego.

§5. ODSTĄPIENIE OD UMOWY NA TRENING INDYWIDUALNY
1. Klientowi przysługuje zwrot połowy wpłaconej kwoty, w sytuacji, w której Klient odwołuje trening indywidualny na 48 godzin przed  zarezerwowanym terminem. 
2. Klientowi
nie przysługuje zwrot wpłaconej kwoty, w sytuacji, w której odwołuje spotkanie na 24 godziny przed zarezerwowanym terminem.
3. Klientowi nie przysługuje zwrot wpłaconej kwoty, w sytuacji, w której odwołuje w dniu zaplanowanego spotkania.

PROGRAMY GRUPOWE
PROGRAM MASTERCLASS

§6.  MASTERCLASS
1. Masterclass to cykl spotkań spotkań on-line na platformie Zoom, w którym Uczestnik, Uczestniczka koncentruje się przede wszystkim na pracy nad projektem. 
2. W programie masterclass mogą uczestniczyć wyłącznie osoby, które dysponują znajomością podstaw warsztatu pisarskiego: mają za sobą kursy pisarskie, scenariopisarskie lub dramatopisarskie (wymagane poświadczenie) lub pierwsze opublikowane już teksty literackie. Celem programu masterclass nie jest edukacja Uczestnika w zakresie podstaw twórczego pisania, lecz wsparcie Uczestnika w procesie pisarskim.
3. Pełen program składa się z regularnych spotkań,  których terminy są z góry znane Uczestnikowi.
4. Spotkania w grupie odbywają się co 2 tygodnie.
5. Każde spotkanie trwa 120 minut.
6. W tygodniach pomiędzy spotkaniami grupowymi odbywają się 60-minutowe treningi indywidualne Prowadzącej z każdym Uczestnikiem.
7. Uczestnik otrzymuje pakiet treningów indywidualnych, odbywających się pomiędzy spotkaniami w grupie. 
8. Terminy treningów indywidualnych Prowadząca ustala z Uczestnikiem.
9. W ramach programu Prowadząca zapewnia:
10. Integralną częścią pracy w programie masterclass  jest samodzielna praca Uczestnika nad autorskim tekstem literackim. 
11. Celem Uczestnika decydującego się na udział w programie masterclass jest napisanie pełnowymiarowego tekstu literackiego lub jego dużej części
12. Uczestnik otrzymuje wsparcie w twórczym procesie, bierze jednak pełną odpowiedzialność za efekt końcowy. Uczestnictwo w programie masterclass nie gwarantuje Uczestnikowi osiągnięcia celu bez jego czynnego zaangażowania.
13. Informacja zwrotna, jaką otrzymuje Uczestnik, dotyczy kwestii warsztatowych, zawiera jednak elementy redakcji oraz edycji tekstu.
14. Uczestnik zobowiązuje się, że 48 h przed każdym spotkanie prześle Prowadzącej oraz Współuczestnikom efekty swojej pracy
15. Uczestnik zobowiązuje się do tego, że będzie przygotowany do każdego spotkania w grupie. Przygotowanie obejmuje pracę nad własnym tekstem, lekturę tekstów Współuczestników oraz udzielenie Współuczestnikom informacji zwrotnej na spotkaniu grupowym.
16. Uczestnik zobowiązuje się do udziału we wszystkich spotkaniach grupowych oraz indywidualnych
17. W przypadku choroby lub zdarzenia losowego Uczestnik może opuścić maksymalnie jedno spotkanie.

§7. PROCES REKRUTACJI DO PROGRAMU MASTERCLASS
1. Kandydat zobowiązany jest wypełnić formularz zgłoszeniowy.
2. W treści formularza zobowiązany jest podać zgodne ze stanem faktycznym dane osobowe wraz z numerem telefonu.
3. Do skutecznej rejestracji w systemie konieczne jest streszczenie projektu literackiego oraz dołączenie fragmentu tekstu o objętości do 20 stron znormalizowanego maszynopisu (maksymalnie 36.000 znaków ze spacjami). 
4. Kolejnym etapem rekrutacji jest indywidualna rozmowa Prowadzącej z Kandydatem. Rozmowa odbywa się przez telefon lub na platformie Zoom.
5. Prowadząca kontaktuje się wyłącznie z wybranymi Kandydatami.
6. Po zakończeniu rekrutacji Prowadząca zobowiązana jest ogłosić wyniki do 5 dni po zamknięciu zapisów.
7. Przed otrzymaniem faktury Kandydat ma czas do namysłu – może się wycofać z uczestnictwo w grupie. 
8. Prowadząca ma prawo do rekrutacji uzupełniającej wg. ww. procedur

§8. OPŁATA ZA UCZESTNICTWO W PROGRAMIE MASTERCLASS
1. Po pozytywnej rekrutacji i po podjęciu decyzji Kandydata o uczestnictwie w programie masterclass, Kandydat otrzymuje fakturę (istnieje możliwość wystawienia faktury na firmę).
2. Kandydat zobowiązany jest uiścić wynagrodzenie 48 h przed rozpoczęciem pierwszych zajęć.
3. Obowiązuje jednorazowa opłata za udział w programie masterclass.
4. Usługodawca jest uprawniony do odmowy świadczenia Usług w ramach zamówionego przez Uczestnika programu, jeżeli nie otrzyma od Uczestnika wynagrodzenia w terminie określonym w §8, pkt. 2. Regulaminu szczegółowego, co jest równoznaczne z anulowaniem Zamówienia.
5. Przed uiszczeniem opłaty Klient zobowiązany jest do zapoznania się z Polityką Prywatności, Regulaminem ogólnym oraz niniejszym Regulaminem szczegółowym.
6. Realizacja faktury przez Klienta oznacza, że Klient akceptuje w całości postanowienia Regulaminu ogólnego oraz Regulaminu szczegółowego.

§9. ODSTĄPIENIE OD UMOWY LUB REZYGNACJA Z UDZIAŁU W PROGRAMIE MASTERCLASS
Prowadząca udziela gwarancji na udział w programie masterclass. W przypadku Klienta, który uzna, że program masterclass nie spełnia jego oczekiwań, możliwe jest odstąpienie od umowy. 
1. Odstąpienie od umowy na udział w programie masterclass:
  1.1. Uczestnikowi, który dokonał wpłaty za cały program przed jego rozpoczęciem i przed rozpoczęciem programu odstąpi od Umowy, przysługuje zwrot całej wpłaconej kwoty. 
     1.2. Uczestnikowi przysługuje gwarancja jakości, czyli prawo odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty pierwszego spotkania grupowego w programie . Uczestnikowi otrzymuje zwrot pełnej kwoty.
     1.3. W ciągu 14 dni od rozpoczęcia programu Prowadząca również może się wycofać ze współpracy z Uczestnikiem bez podawania przyczyny. W takim przypadku Uczestnik otrzymuje zwrot pełnej kwoty.
2. Rezygnacja z udziału w programie masterclass
     2.1. W przypadku rezygnacji po upływie 14 dni od daty pierwszego spotkania grupowego w programie lub w trakcie trwania programu masterclass, za udział w której Uczestnik dokonał w całości opłaty przed rozpoczęciem programu, nie przysługuje zwrot kosztów.
     2.2. Usługodawca może rozpatrzyć zwrot kosztów udziału po rozpoczęciu opłaconego Programu jedynie w wyjątkowych przypadkach, rozpatrywanych indywidualnie dla danego Uczestnika.
3. W przypadku rażących naruszeń Regulaminu szczegółowego, Usługodawca ma prawo wykluczyć Uczestnika z grupy bez zwrotu kosztów. 

PROGRAM WARSZTATOWA

§10.  PROGRAM WARSZTATOWY
1. PROGRAM WARSZTATOWY to cykl spotkań on-line na platformie Zoom
2. Celem programu jest teoretyczna i praktyczna edukacja Uczestnika w zakresie twórczego pisania.
3. Pełen cykl składa się z regularnych spotkań, których terminy są z góry znane Uczestnikowi.
4. Spotkania w grupach odbywają się co 2 tygodnie.
5. Każde spotkanie w grupie trwa 4 godziny zegarowe, czyli 240 minut.
6. Podczas spotkania przewiduje się 15-minutową przerwę.
7. Integralną częścią pracy w grupie warsztatowej jest samodzielna praca Uczestnika nad wprawkami literackimi i nad pierwszymi wersjami większych całości prozatorskich. 
8. Uczestnik otrzymuje pełne wsparcie w twórczym procesie, bierze jednak pełną odpowiedzialność za efekt końcowy. Uczestnictwo w grupie warsztatowej nie gwarantuje Uczestnikowi osiągnięcia celu bez jego czynnego zaangażowania. Uczestnik zobowiązuje się do wykonywania ćwiczeń zadawanych przez Prowadzącą.
9. Informacja zwrotna, jaką otrzymuje Uczestnik, dotyczy kwestii warsztatowych, zawiera jednak elementy redakcji oraz edycją tekstu Uczestnika.
11. Uczestnik zobowiązuje się, że 48 h przed każdym spotkanie prześle Prowadzącej oraz wszystkim Współuczestnikom grupy efekty swojej pracy (wprawki oraz opowiadania).
12. Uczestnik zobowiązuje się do tego, że będzie przygotowany do każdego spotkania w grupie. Przygotowanie obejmuje pracę nad własnymi tekstami oraz lekturę tekstów Współuczestników.
13. Uczestnik zobowiązuje się do udziału we wszystkich spotkaniach grupowych oraz indywidualnych
14. W przypadku choroby lub zdarzenia losowego Uczestnik może opuścić maksymalnie jedno spotkanie.

§11. PROCES REKRUTACJI DO PROGRAMU WARSZTATOWEGO
1. Uczestnik zobowiązany jest wypełnić formularz zgłoszeniowy.
2. W treści formularza Uczestnik zobowiązany jest podać prawdziwe dane osobowe wraz z numerem telefonu.
3. Do skutecznej rejestracji w systemie konieczna jest krótka prezentacja potrzeb oraz oczekiwań Uczestnika oraz dołączenie fragmentu tekstu o objętości nie większej niż 5 stron znormalizowanego maszynopisu (maksymalnie 9000 znaków ze spacjami). 
4. Kolejnym etapem rekrutacji jest indywidualna rozmowa Prowadzącej z Kandydatem. Rozmowa odbywa się przez telefon lub na platformie Zoom.
5. Prowadząca kontaktuje się wyłącznie z wybranymi Kandydatami.
6. Po zakończeniu rekrutacji Prowadząca zobowiązana jest ogłosić wyniki do 5 dni po zamknięciu zapisów.
7. Przed otrzymaniem faktury Kandydat ma czas do namysłu – może wycofać się z uczestnictwa w grupie warsztatowej. 
8. Prowadząca ma prawo do rekrutacji uzupełniającej wg. ww. procedur

§12. OPŁATA ZA UCZESTNICTWO W PROGRAMIE WARSZTATOWYM
1. Po pozytywnej rekrutacji i po podjęciu decyzji Kandydata o uczestnictwie w grupie warsztatowej, Kandydat otrzymuje fakturę (istnieje możliwość wystawienia faktury na firmę).
2. Uczestnik jest zobowiązany uiścić wynagrodzenie 48 h przed rozpoczęciem pierwszych zajęć.
3. Obowiązuje jednorazowa opłata za udział w grupie warsztatowej.
4. Usługodawca jest uprawniony do odmowy świadczenia Usług w ramach zamówionego przez Uczestnika programu, jeżeli nie otrzyma od Uczestnika wynagrodzenia w terminie określonym w §12, pkt. 2. Regulaminu szczegółowego, co jest równoznaczne z anulowaniem Zamówienia.
5. Przed uiszczeniem opłaty Klient zobowiązany jest do zapoznania się z Polityką Prywatności, Regulaminem ogólnym oraz niniejszym Regulaminem szczegółowym.
7. Realizacja faktury przez Klienta oznacza, że Klient akceptuje w całości postanowienia Regulaminu ogólnego oraz Regulaminu szczegółowego.

§13. ODSTĄPIENIE OD UMOWY LUB REZYGNACJA Z UDZIAŁU W PROGRAMIE WARSZTATOWYM
Prowadząca udziela gwarancji na udział w programie warsztatowym. W przypadku Klienta, który uzna, że grupa warsztatowa nie spełnia jego oczekiwań, możliwe jest odstąpienie od umowy. 
1. Odstąpienie od umowy na udział w grupie warsztatowej
   1.1. Uczestnikowi, który dokonał wpłaty za cały program przed jego rozpoczęciem i przed rozpoczęciem programu odstąpi od Umowy, przysługuje zwrot całej wpłaconej kwoty
     1.2. Uczestnikowi przysługuje gwarancja jakości, czyli prawo odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty pierwszego spotkania grupowego w programie. Uczestnikowi otrzymuje zwrot pełnej kwoty.
     1.3. W ciągu 14 dni od rozpoczęcia programu Prowadząca również może się wycofać ze współpracy z Uczestnikiem bez podawania przyczyny. W takim przypadku Uczestnik otrzymuje zwrot pełnej kwoty.
2. Rezygnacja z udziału w grupie warsztatowej
     2.1. W przypadku rezygnacji po upływie 14 dni od daty pierwszego spotkania grupowego w programie lub w trakcie trwania programu warsztatowego, za udział w której Uczestnik dokonał w całości opłaty przed rozpoczęciem programu, nie przysługuje zwrot kosztów.
     2.2. Usługodawca może rozpatrzyć zwrot kosztów udziału po rozpoczęciu opłaconego programu jedynie w wyjątkowych przypadkach, rozpatrywanych indywidualnie dla danego Uczestnika.
3. W przypadku rażących naruszeń Regulaminu szczegółowego, Usługodawca ma prawo wykluczyć Uczestnika z grupy bez zwrotu kosztów. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za efekt końcowy prac Klienta.
2. Usługodawca nie świadczy usług, które świadczą agencje literackie. Nie bierze udziału w procesie sprzedażowym tekstu Klienta. Nie gwarantuje również jego publikacji.
3. Usługodawca prosi Klienta / Uczestnika programów grupowych o dobrowolne informacje dotyczące stanu jego zdrowia psychicznego. Dobrowolna informacja ze strony Klienta np. o depresji, schizofrenii, ChAD, zaburzeniach borderline itp., może usprawnić współpracę i zapewnić dobrostan zarówno Klienta, jak również Usługodawcy. Usługodawca w sytuacji ewentualnych zaburzeń ze strony Klienta może podjąć czynności zapewniające bezpieczeństwo mentalne oraz emocjonalne Klienta podczas treningu indywidualnego oraz spotkań w ramach programów grupowych. W przypadku ukrycia poważnych zaburzeń psychicznych, które rzutowałyby nie tylko na współpracę, ale również na ww. bezpieczeństwo mentalne i emocjonalne Klienta, jak również Usługodawcy, Usługodawca daje sobie prawo do wycofania się ze świadczenia usług bez zwrotu kosztów.
4. Za niezgodne z Regulaminem szczegółowym uznaje się propagowanie na treningach indywidualnych i spotkaniach grupowych treści politycznych, rasistowskich, seksistowskich, treści poniżających mniejszości seksualne, osoby niepełnosprawne psychicznie lub fizycznie. Złamanie tego punktu regulaminu grozi wykluczeniem z zajęć.
4. Adresatami wszystkich usług są osoby pełnoletnie.
5. Niniejszy Regulamin szczegółowy obowiązuje od dnia 01.01.2022. 
6. W razie pytań lub wątpliwości proszę o kontakt: kontakt@ewamadeyska