Menu Zamknij

REGULAMIN SZCZEGÓŁOWY

REGULAMIN SZCZEGÓŁOWY

Zanim podejmiesz decyzję o zakupie konsultacji on-line (opcja bez informacji zwrotnej oraz z informacją zwrotną), recenzji z analizą tekstu lub udziału w programie grupowym, przeczytaj, proszę, poniższy Regulamin szczegółowy. To dokument, który reguluje zasady naszej współpracy.
Dziękuję.

§1. DEFINICJE
Na potrzeby poniższego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:
1. USŁUGODAWCA / PROWADZĄCA – Ewa Madeyska-Zarańska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą ARTEGRA.ART Ewa Madeyska-Zarańska, ul. Mickiewicza 20/107, 05-270 Marki, NIP 8961022863.
2. KLIENT / UCZESTNIK / KANDYDAT – osoba fizyczna.
3. KONSULTACJA – indywidualna 60-minutowa usługa doradcza on-line, która polega na rozmowie przez ustalony komunikator o kwestiach związanych z pisarskim procesem Klienta. Usługa obejmuje krytyczną recenzję fragmentu trekstu przesłanego przez Klienta.
4. PROGRAMY GRUPOWE – cykliczne spotkania w grupach mastermind lub w grupach warsztatowych.
5. MASTERMIND / GRUPA MASTERMIND – program dwunastu spotkań on-line na platformie Zoom, którego zadaniem jest wsparcie Uczestnika w procesie pisarskim, 
6. WARSZTATY / GRUPA WARSZTATOWA – program siedmiu spotkań on-line na platformie Zoom. Zadaniem programu jest gruntowna edukacja Uczestnika w zakresie podstaw twórczego pisania.
9. POMASTERMINDOWE SPOTKANIE W GRUPIE – spotkanie on-line w grupie, które odbywa się miesiąc po ostatnim spotkaniu mastermindowym.
10. INDYWIDUALNA KONSULTACJA POMASTERMINDOWA – indywidualna konsultacja on-line z Uczestnikiem, na którą Uczestnik może się umówić w terminie wyłącznie do trzech miesięcy po ostatnim spotkaniu w grupie.
11. POWARSZTATOWE SPOTKANIE W GRUPIE – spotkanie on-line w grupie, które odbywa się miesiąc po ostatnim spotkaniu warsztatowym.
12. INDYWIDUALNA KONSULTACJA POWARSZTATOWA – indywidualna konsultacja on-line z Uczestnikiem, na którą Uczestnik może się umówić w terminie wyłącznie do trzech miesięcy po ostatnim spotkaniu w grupie
13. INDYWIDUALNA SESJA MIĘDZYWARSZTATOWA – indywidualne spotkanie on-line, na które Uczestnik może się umówić najwcześniej po trzecim spotkaniu w grupie i najpóźniej w ciągu siedmiu dni po ostatnim spotkaniu w grupie.
14. REGULAMIN SZCZEGÓŁOWY – niniejszy regulamin.
15. REGULAMIN OGÓLNY – ogólne warunki korzystania z Serwisu znajdujące się tutaj.

§2. POSTANOWIENIA WSTĘPNE
1. Przystępując do usługi on-line Usługodawca oraz Klient powinni zadbać o łącze internetowe spełniające techniczne wymogi pozwalające na sprawny przebieg spotkania on-line.
2. Treści audio oraz wideo składające się na spotkanie konsultacyjne lub spotkania w programach grupowych nie mogą być przez Klienta nagrywane.
3. Konsultacje oraz spotkania w programach grupowych zobowiązują Usługodawcę, Klienta, Uczestnika do poszanowania reguł poufności prowadzonych rozmów.
4. Usługodawca gwarantuje jakość oferowanej usługi dydaktycznej oraz mentoringowo-coachingowej.

KONSULTACJA

§3. KONSULTACJA
Konsultacja to 60-minutowe spotkanie on-line Usługodawcy z Klientem, której tematem są kwestie warsztatowe związane z twórczym pisaniem. Spotkanie pozawala ustalić warsztatowe problemy Klienta i w zależności od potrzeb opracować plan wspólnej pracy  lub zaproponować kierunki samodzielnej pracy Klienta nad projektem literackim.
Usługa obejmuje krytyczną recenzję fragmentu tekstu Klienta o objętości nie większej niż arkusz wydawniczy (ok. 22 strony znormalizowanego maszynopisu czyli ok. 40.000 znaków ze spacjami).
Usługa jest realizowana w umówionym z  wyprzedzeniem terminem. Odbywa się poprzez komunikator Zoom (z podglądem video).
Usługa przeznaczona jest dla Klientów, którzy są absolwentami kursów lub warsztatów pisarskich.

§4. ZAMAWIANIE I OPŁATA ZA KONSULTACJĘ
1. Zamawianie Konsultacji odbywa się albo przez formularz kontaktowy na podstronie “Kontakt”, poprzez przycisk “Konsultacja” albo poprzez adres kontakt@ewamadeyska.pl
2. Następnie Klient i Usługodawca ustalają dogodny termin. 
3. Klient zobowiązany jest uiścić opłatę za konsultację do 48 godzin przed umówionym spotkaniem.
4. Przed uiszczeniem opłaty Klient zobowiązany jest do zapoznania się z Polityką Prywatności, Regulaminem ogólnym oraz niniejszym Regulaminem szczegółowym.
5. Realizacja faktury przez Klienta oznacza, że Klient akceptuje w całości postanowienia Regulaminu ogólnego oraz Regulaminu szczegółowego.

§5. ODSTĄPIENIE OD UMOWY NA KONSULTACJĘ
1. W przypadku konsultacji z analizą i recenzją fragmentu tekstu Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z postanowieniem Regulaminu ogólnego oraz zgodnie z postanowieniem 38 art. Ustawy o prawach konsumenta.

2. Klientowi przysługuje zwrot połowy wpłaconej kwoty, w sytuacji, w której Klient odwołuje spotkanie na 48 godzin przed  zarezerwowanym terminem.
3. Klientowi nie przysługuje zwrot wpłaconej kwoty, w sytuacji, w której odwołuje spotkanie na 24 godziny przed zarezerwowanym terminem.
4. Klientowi nie przysługuje zwrot wpłaconej kwoty, w sytuacji, w której odwołuje w dniu zaplanowanego spotkania.

PROGRAMY GRUPOWE
GRUPA MASTERMIND

§6.  MASTERMIND
1. Mastermind to cykl 12 spotkań spotkań on-line na platformie Zoom, w którym Uczestnik, Uczestniczka koncentruje się przede wszystkim na pracy nad projektem. 
2. W grupie mastermind mogą uczestniczyć wyłącznie osoby, które dysponują znajomością podstaw warsztatu pisarskiego: mają za sobą kursy pisarskie, scenariopisarskie lub dramatopisarskie (wymagane poświadczenie) lub pierwsze opublikowane już teksty literackie. Celem grupy mastermind nie jest edukacja Uczestnika w zakresie podstaw twórczego pisania, lecz wsparcie Uczestnika w procesie pisarskim.
3. Pełen program składa się z 6 spotkań w grupie, których terminy są z góry znane Uczestnikowi.
4. Spotkania w grupie odbywają się co 2 tygodnie.
5. Każde spotkanie trwa 150 minut.
6. W tygodniach pomiędzy spotkaniami grupowymi odbywają się 60-minutowe konsultacje indywidualne Prowadzącej z każdym Uczestnikiem.
7. Uczestnik otrzymuje 6 konsultacji indywidualnych. Szósta konsultacja, może się odbyć wyłącznie do dwóch tygodni po ostatnim spotkaniu w grupie.
8. Termin konsultacji indywidualnych Prowadząca ustala z Uczestnikiem.
9. W ramach programu Prowadząca zapewnia:
     9.1. sześć spotkań o charakterze mentoringowo-coachingowym, które odbywają się tygodniach między spotkaniami w grupie,
     9.2. jedno spotkanie pomastermindowe w grupie(150 minut),
     9.3. jedną indywidualną konsultację pomastermindową w terminie do trzech miesięcy po zamknięciu grupy. Na spotkanie można się umówić wyłącznie ww. terminie. W ramach indywidualnego spotkania Prowadząca zobowiązuje się do lektury wszystkiego, co Uczestnik napisał od ostatniego spotkania w grupie do ww. konsultacji. 
10. Integralną częścią pracy w grupie mastermind jest samodzielna praca Uczestnika nad autorskim tekstem literackim. 
11. Celem Uczestnika decydującego się na udział w grupie mastermind jest napisanie pełnowymiarowego tekstu literackiego lub jego dużej części
12. Uczestnik otrzymuje wsparcie w twórczym procesie, bierze jednak pełną odpowiedzialność za efekt końcowy. Uczestnictwo w grupie mastermind nie gwarantuje Uczestnikowi osiągnięcia celu bez jego czynnego zaangażowania.
13. Informacja zwrotna, jaką otrzymuje Uczestnik, dotyczy wyłącznie kwestii warsztatowych. Nie jest ani redakcją, ani edycją tekstu Uczestnika.
14. Uczestnik zobowiązuje się, że 48 h przed każdym spotkanie prześle Prowadzącej oraz Współuczestnikom efekty swojej pracy
15. Uczestnik zobowiązuje się do tego, że będzie przygotowany do każdego spotkania w grupie. Przygotowanie obejmuje pracę nad własnym tekstem, lekturę tekstów Współuczestników oraz udzielenie Współuczestnikom informacji zwrotnej na spotkaniu grupowym.
16. Uczestnik zobowiązuje się do udziału we wszystkich spotkaniach grupowych oraz indywidualnych
17. W przypadku choroby lub zdarzenia losowego Uczestnik może opuścić maksymalnie jedno spotkanie.

§7. PROCES REKRUTACJI DO GRUPY MASTERMIND 
1. Kandydat zobowiązany jest wypełnić formularz zgłoszeniowy.
2. W treści formularza zobowiązany jest podać zgodne ze stanem faktycznym dane osobowe wraz z numerem telefonu.
3. Do skutecznej rejestracji w systemie konieczne jest streszczenie projektu literackiego oraz dołączenie fragmentu tekstu o objętości do 10 stron znormalizowanego maszynopisu (maksymalnie 18000 znaków ze spacjami). Dłuższe teksty nie będą rozpatrywane. 
4. Kolejnym etapem rekrutacji jest indywidualna rozmowa Prowadzącej z Kandydatem. Rozmowa odbywa się przez telefon lub na platformie Zoom.
5. Prowadząca kontaktuje się wyłącznie z wybranymi Kandydatami.
6. Po zakończeniu rekrutacji Prowadząca zobowiązana jest ogłosić wyniki do 5 dni po zamknięciu zapisów.
7. Przed otrzymaniem faktury Kandydat ma czas do namysłu – może się wycofać z uczestnictwo w grupie. 
8. Prowadząca ma prawo do rekrutacji uzupełniającej wg. ww. procedur

§8. OPŁATA ZA UCZESTNICTWO W GRUPIE MASTERMIND
1. Po pozytywnej rekrutacji i po podjęciu decyzji Kandydata o uczestnictwie w grupie mastermind, Kandydat otrzymuje fakturę (istnieje możliwość wystawienia faktury na firmę).
2. Kandydat zobowiązany jest uiścić wynagrodzenie 72 h przed rozpoczęciem pierwszych zajęć.
3. Obowiązuje jednorazowa opłata za udział w grupie mastermind.
4. Usługodawca jest uprawniony do odmowy świadczenia Usług w ramach zamówionego przez Uczestnika programu, jeżeli nie otrzyma od Uczestnika wynagrodzenia w terminie określonym w §8, pkt. 2. Regulaminu szczegółowego, co jest równoznaczne z anulowaniem Zamówienia.
5. Jeżeli Usługodawca otrzyma od Uczestnika płatność wynagrodzenia po terminie, Usługodawca jest zobowiązany do zwrotu Uczestnikowi otrzymanej płatności wynagrodzenia.
6. Przed uiszczeniem opłaty Klient zobowiązany jest do zapoznania się z Polityką Prywatności, Regulaminem ogólnym oraz niniejszym Regulaminem szczegółowym.
7. Realizacja faktury przez Klienta oznacza, że Klient akceptuje w całości postanowienia Regulaminu ogólnego oraz Regulaminu szczegółowego.

§9. ODSTĄPIENIE OD UMOWY LUB REZYGNACJA Z UDZIAŁU W GRUPIE MASTERMIND
Prowadząca udziela gwarancji na udział w grupie mastermind. W przypadku Klienta, który uzna, że grupa mastermind nie spełnia jego oczekiwań, możliwe jest odstąpienie od umowy. 
1. Odstąpienie od umowy na udział w grupie mastermind
  1.1. Uczestnikowi, który dokonał wpłaty za cały program przed jego rozpoczęciem i przed rozpoczęciem programu odstąpi od Umowy, przysługuje zwrot całej wpłaconej kwoty. 
     1.2. Uczestnikowi przysługuje gwarancja jakości, czyli prawo odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy. Uczestnikowi otrzymuje zwrot pełnej kwoty.
     1.3. W ciągu 14 dni od rozpoczęcia programu Prowadząca również może się wycofać ze współpracy z Uczestnikiem bez podawania przyczyny. W takim przypadku Uczestnik otrzymuje zwrot pełnej kwoty.
2. Rezygnacja z udziału w grupie mastermind
     2.1. W przypadku rezygnacji po upływie 14 od dnia zawarcia umowy lub w trakcie trwania grupy mastermind, za udział w której Uczestnik dokonał w całości opłaty przed rozpoczęciem programu, nie przysługuje zwrot kosztów.
     2.2. Usługodawca może rozpatrzyć zwrot kosztów udziału po rozpoczęciu opłaconego Programu jedynie w wyjątkowych przypadkach, rozpatrywanych indywidualnie dla danego Uczestnika.
3. W przypadku rażących naruszeń Regulaminu szczegółowego, Usługodawca ma prawo wykluczyć Uczestnika z grupy bez zwrotu kosztów. 

GRUPA WARSZTATOWA

§10.  GRUPA WARSZTATOWA
1. WARSZTATY to cykl spotkań on-line na platformie Zoom
2. Celem grupy jest teoretyczna i praktyczna edukacja Uczestnika w zakresie twórczego pisania.
3. Pełen cykl składa się z 7 spotkań, których terminy są z góry znane Uczestnikowi.
4. Spotkania w grupach odbywają się co tydzień lub co 2 tygodnie (w zależności od edycji).
5. Każde spotkanie w grupie trwa 4 godziny zegarowe, czyli 240 minut.
6. Podczas spotkania przewiduje się 15-minutową przerwę.
7. W ramach usługi Prowadząca zapewnia wszystkim Uczestnikom:
     7.1. jedno spotkanie powarsztatowe w grupie (120 minut),
     7.2. jedną indywidualną sesję międzywarsztatową o charakterze mentoringowo-coachingowym (60 minut), na którą Uczestnik może się umówić najwcześniej po trzecim spotkaniu w grupie i najpóźniej w ciągu siedmiu dni po ostatnim spotkaniu w grupie.
     7.3. jedną indywidualną konsultację powarsztatową (60 minut) w terminie do trzech miesięcy po zamknięciu grupy. Na spotkanie można się umówić wyłącznie ww. terminie. W ramach indywidualnego spotkania Prowadząca zobowiązuje się do lektury wszystkiego, co Uczestnik napisał od ostatniego spotkania w grupie do ww. konsultacji.
8. Integralną częścią pracy w grupie warsztatowej jest samodzielna praca Uczestnika nad wprawkami literackimi i nad pierwszymi wersjami większych całości prozatorskich. 
9. Uczestnik otrzymuje pełne wsparcie w twórczym procesie, bierze jednak pełną odpowiedzialność za efekt końcowy. Uczestnictwo w grupie warsztatowej nie gwarantuje Uczestnikowi osiągnięcia celu bez jego czynnego zaangażowania. Uczestnik zobowiązuje się do wykonywania ćwiczeń zadawanych przez Prowadzącą.
10. Informacja zwrotna, jaką otrzymuje Uczestnik, dotyczy wyłącznie kwestii warsztatowych. Nie jest ani redakcją, ani edycją tekstu Uczestnika.
11. Uczestnik zobowiązuje się, że 48 h przed każdym spotkanie prześle Prowadzącej oraz wszystkim Współuczestnikom grupy efekty swojej pracy (wprawki oraz opowiadania).
12. Uczestnik zobowiązuje się do tego, że będzie przygotowany do każdego spotkania w grupie. Przygotowanie obejmuje pracę nad własnymi tekstami oraz lekturę tekstów Współuczestników.
13. Uczestnik zobowiązuje się do udziału we wszystkich spotkaniach grupowych oraz indywidualnych
14. W przypadku choroby lub zdarzenia losowego Uczestnik może opuścić maksymalnie jedno spotkanie.

§11. PROCES REKRUTACJI DO GRUPY WARSZTATOWEJ 
1. Uczestnik zobowiązany jest wypełnić formularz zgłoszeniowy.
2. W treści formularza Uczestnik zobowiązany jest podać prawdziwe dane osobowe wraz z numerem telefonu.
3. Do skutecznej rejestracji w systemie konieczna jest krótka prezentacja potrzeb oraz oczekiwań Uczestnika oraz dołączenie fragmentu tekstu o objętości nie większej niż 5 stron znormalizowanego maszynopisu (maksymalnie 9000 znaków ze spacjami). 
4. Kolejnym etapem rekrutacji jest indywidualna rozmowa Prowadzącej z Kandydatem. Rozmowa odbywa się przez telefon lub na platformie Zoom.
5. Prowadząca kontaktuje się wyłącznie z wybranymi Kandydatami.
6. Po zakończeniu rekrutacji Prowadząca zobowiązana jest ogłosić wyniki do 5 dni po zamknięciu zapisów.
7. Przed otrzymaniem faktury Kandydat ma czas do namysłu – może wycofać się z uczestnictwa w grupie warsztatowej. 
8. Prowadząca ma prawo do rekrutacji uzupełniającej wg. ww. procedur

§12. OPŁATA ZA UCZESTNICTWO W GRUPIE WARSZTATOWEJ
1. Po pozytywnej rekrutacji i po podjęciu decyzji Kandydata o uczestnictwie w grupie mastermind, Kandydat otrzymuje fakturę (istnieje możliwość wystawienia faktury na firmę).
2. Uczestnik jest zobowiązany uiścić wynagrodzenie 72 h przed rozpoczęciem pierwszych zajęć.
3. Obowiązuje jednorazowa opłata za udział w grupie warsztatowej.
4. Usługodawca jest uprawniony do odmowy świadczenia Usług w ramach zamówionego przez Uczestnika programu, jeżeli nie otrzyma od Uczestnika wynagrodzenia w terminie określonym w §12, pkt. 2. Regulaminu szczegółowego, co jest równoznaczne z anulowaniem Zamówienia.
5. Jeżeli Usługodawca otrzyma od Uczestnika płatność wynagrodzenia po terminie, Usługodawca jest zobowiązany do zwrotu Uczestnikowi otrzymanej płatności wynagrodzenia.
6. Przed uiszczeniem opłaty Klient zobowiązany jest do zapoznania się z Polityką Prywatności, Regulaminem ogólnym oraz niniejszym Regulaminem szczegółowym.
7. Realizacja faktury przez Klienta oznacza, że Klient akceptuje w całości postanowienia Regulaminu ogólnego oraz Regulaminu szczegółowego.

§13. ODSTĄPIENIE OD UMOWY LUB REZYGNACJA Z UDZIAŁU W GRUPIE WARSZTATOWEJ
Prowadząca udziela gwarancji na udział w grupie warsztatowej. W przypadku Klienta, który uzna, że grupa warsztatowa nie spełnia jego oczekiwań, możliwe jest odstąpienie od umowy. 
1. Odstąpienie od umowy na udział w grupie warsztatowej
   1.1. Uczestnikowi, który dokonał wpłaty za cały program przed jego rozpoczęciem i przed rozpoczęciem programu odstąpi od Umowy, przysługuje zwrot całej wpłaconej kwoty
     1.2. Uczestnikowi przysługuje gwarancja jakości, czyli prawo odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy. Uczestnikowi otrzymuje zwrot pełnej kwoty.
     1.3. W ciągu 14 dni od rozpoczęcia programu Prowadząca również może się wycofać ze współpracy z Uczestnikiem bez podawania przyczyny. W takim przypadku Uczestnik otrzymuje zwrot pełnej kwoty.
2. Rezygnacja z udziału w grupie warsztatowej
     2.1. W przypadku rezygnacji po upływie 14 od dnia zawarcia umowy lub w trakcie trwania grupy warsztatowej, za udział w której Uczestnik dokonał w całości opłaty przed rozpoczęciem programu, nie przysługuje zwrot kosztów.
     2.2. Usługodawca może rozpatrzyć zwrot kosztów udziału po rozpoczęciu opłaconego programu jedynie w wyjątkowych przypadkach, rozpatrywanych indywidualnie dla danego Uczestnika.
3. W przypadku rażących naruszeń Regulaminu szczegółowego, Usługodawca ma prawo wykluczyć Uczestnika z grupy bez zwrotu kosztów. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za efekt końcowy prac Klienta.
2. Usługodawca nie świadczy usług, które świadczą agencje literackie. Nie bierze udziału w procesie sprzedażowym tekstu Klienta. Nie gwarantuje również jego publikacji.
3. Usługodawca prosi Klienta / Uczestnika programów grupowych o dobrowolne informacje dotyczące stanu jego zdrowia psychicznego. Dobrowolna informacja ze strony Klienta np. o depresji, schizofrenii, ChAD, zaburzeniach borderline itp., może usprawnić współpracę i zapewnić dobrostan zarówno Klienta, jak również Usługodawcy. Usługodawca w sytuacji ewentualnych zaburzeń ze strony Klienta może podjąć czynności zapewniające bezpieczeństwo mentalne oraz emocjonalne Klienta podczas konsultacji oraz spotkań w ramach programów grupowych. W przypadku ukrycia poważnych zaburzeń psychicznych, które rzutowałyby nie tylko na współpracę, ale również na ww. bezpieczeństwo mentalne i emocjonalne Klienta, jak również Usługodawcy, Usługodawca daje sobie prawo do wycofania się ze świadczenia usług bez zwrotu kosztów.
4. Za niezgodne z Regulaminem szczegółowym uznaje się propagowanie na konsultacjach i spotkaniach grupowych treści politycznych, rasistowskich, seksistowskich, treści poniżających mniejszości seksualne, osoby niepełnosprawne psychicznie lub fizycznie. Złamanie tego punktu regulaminu grozi wykluczeniem z zajęć.
4. Adresatami wszystkich usług są osoby pełnoletnie.
5. Niniejszy Regulamin szczegółowy obowiązuje od dnia 01.01.2022. 
6. W razie pytań lub wątpliwości proszę o kontakt: kontakt@ewamadeyska.pl

udostępnij