Regulamin strony

Niniejszy Regulamin (dalej: Regulamin) określa zasady sprzedaży usług za pośrednictwem domeny: https://ewamadeyska.pl/, świadczonych przez ARTEGRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą 00-029 WARSZAWA, ul. NOWY ŚWIAT 33/13, wpisana/ny w KRS pod numerem 0001087197 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy, REGON 527756922, NIP 5252992021, wysokość kapitału zakładowego 10 000,00 zł.

§ 1. Definicje
Na potrzeby niniejszego Regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie poszczególnych określeń:

 1. DANE KONTAKTOWE:

  ARTEGRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą 00-029 WARSZAWA, ul. NOWY ŚWIAT 33/13, wpisana/ny w KRS pod numerem 0001087197 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy, REGON 527756922, NIP 5252992021, wysokość kapitału zakładowego 10 000,00 zł, tel.: +48 530 780 880 (w godz. 10:00–14:00), kontakt@ewamadeyska.pl.

 2. SPRZEDAJĄCA / USŁUGODAWCZYNI:

  ARTEGRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą 00-029 WARSZAWA, ul. NOWY ŚWIAT 33/13, wpisana/ny w KRS pod numerem 0001087197 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy, REGON 527756922, NIP 5252992021, wysokość kapitału zakładowego 10 000,00 zł.

 3. STRONA INTERNETOWA / STRONA:

  domena należąca do ARTEGRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą 00-029 WARSZAWA, ul. NOWY ŚWIAT 33/13, wpisana/ny w KRS pod numerem 0001087197 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy, REGON 527756922, NIP 5252992021, wysokość kapitału zakładowego 10 000,00 zł, znajdująca się pod adresem https://ewamadeyska.pl/.

 4. TREŚCI CYFROWE – dostępne w asortymencie Sprzedającej treści wytwarzane i dostarczane Klientowi w postaci cyfrowej, zapisane na niematerialnym nośniku (np. ebook w formie pliku pdf wysłany drogą elektroniczną; dostęp do kursu on-line), które stanowią przedmiot Umowy między Klientem a Sprzedającą. 
 5. USŁUGI CYFROWE – usługi pozwalające na przechowywanie i dostęp do danych w postaci cyfrowej lub inne formy interakcji za pomocą danych cyfrowych (np. usługa konta w Sklepie, dostęp do programów abonamentowych lub grupowych). 
 6. TRENIG INDYWIDUALNY – usługa edukacyjna (60 min. albo 90 min). świadczona przez Sprzedającą formie spotkania on-line na platformie Zoom, której zasady reguluje Regulaminie treningów indywidualnych dostępny jest pod adresem: https://szkolatworczegopisania.pl/regulamin-treningow-indywidualnych/.
 7. PROGRAM GRUPOWY / USŁUGA – usługa edukacyjna świadczone przez Sprzedającą za pośrednictwem strony. To cykliczne spotkania w programach/ grupach masterclass lub w programach / grupach warsztatowych. Regulamin programów grupowych dostępny jest pod adresem: https://ewamadeyska.pl/regulamin-programow-grupowych/.
 8. SERWIS / SKLEP: platforma edukacyjna oferująca zakup Treści cyfrowych, znajdująca się pod adresem https://szkolatworczegopisania.pl/.
 9. NEWSLETTER – treści cyfrowe dostarczane do osób, które dokonały zapisu za pomocą formularza zapisu zamieszczonego na Stronie internetowej. Zawartość Newslettera obejmuje również tzw. lead magnet (prezent za zapis), który jest jednorazowo dostarczony Użytkownikowi po zapisie na Newsletter. Dokładne zasady dostarczania bezpłatnych treści cyfrowych reguluje Regulamin udostępniania treści cyfrowych dostępny pod adresem: https://ewamadeyska.pl/regulamin-newslettera/.
 10. KLIENT – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, składająca Zamówienie na Treści cyfrowe lub Usługi cyfrowe w ramach Sklepu i dokonująca zakupów za pośrednictwem domeny https://szkolatworczegopisania.pl/.
 11. KONSUMENT – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 12. PRZEDSIĘBIORCA NA PRAWACH KONSUMENTA – przedsiębiorca dokonujący zamówienia Produktów związanych z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie mających dla przedsiębiorcy charakteru zawodowego, zgodnie z art. 38 a ustawy o prawach konsumenta oraz 3855, art. 5564, art. 5565 i art. 5765 ustawy Kodeksu cywilnego.
 13. UŻYTKOWNIK – osoba fizyczna dokonująca zapisu na Newsletter, a tym samym zawierająca ze Sprzedającą umowę o jego dostarczanie.
 14. ZAMÓWIENIE – czynność, oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Usługi, Usługi Cyfrowej lub Treści Cyfrowych ze Sprzedającym i spełnienia świadczenia na rzecz Klienta, na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie, w Regulaminie programów grupowych albo w Regulaminie zakupów.
 15. MIEJSCE REALIZACJI – on-line poprzez komunikator Zoom, na platformie Zoom lub przez oprogramowanie Zoom.
 16. TERMIN REALIZACJI – ściśle określony termin realizacji usług, określony dokładnie w Regulaminie programów grupowych lub bezpośrednio z Klientem w przypadku Treningów indywidualnych.
 17. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz znajdujący się w Serwisie Szkoła Twórczego Pisania, za pomocą którego, Klient może złożyć Zamówienie i otrzymać dostęp do Treści cyfrowych. Procedurę zakupu treści cyfrowych reguluje Regulamin zakupów dostępny pod adresem: https://szkolatworczegopisania.pl/regulamin-zakupow/.
 18. FORMULARZ KONTAKTOWY – formularz znajdujący się na Stronie internetowej https://ewamadeyska.pl/kontakt oraz w Serwisie https://szkolatworczegopisania.pl/kontakt/ , za pomocą którego Klient może skontaktować się ze Sprzedającym w sprawie Usługi, jej realizacji oraz we wszelkich innych sprawach.
 19. PŁATNOŚĆ – metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy.
 20. OPERATOR PŁATNOŚCI – PayPro S.A. ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, NIP 779-236-98-87, REGON 301345068, PayPal (Europe) S. a r.l. et cie, S.C.A. z siedzibą pod adresem 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luksemburg, i/lub PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60- 166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186 NIP: 779-23-08-495.
 21. DOWÓD ZAPŁATY – faktura wystawiona zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. i innymi stosownymi przepisami prawa.
 22. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Treści cyfrowych i Usług cyfrowych zawarta pomiędzy Usługodawczynią a Klientem za pośrednictwem Serwisu.
 23. UMOWA ZAWARTA NA ODLEGŁOŚĆ – umowa zawarta z Klientem w ramach Strony internetowej https://ewamadeyska.pl/ albo platformy edukacyjnej https://szkolatworczegopisania.pl/  jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 24. SYSTEM – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, potocznie określany Internetem.
 25. ŚRODOWISKO CYFROWE – sprzęt komputerowy, oprogramowanie i połączenia sieciowe wykorzystywane przez Klienta w celu uzyskania dostępu do Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej, lub w celu korzystania z nich. Minimalne wymagania techniczne zostały wskazane przez Sprzedającą w niniejszym regulaminie.
 26. DNI ROBOCZE – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.
 27. REGULAMIN PROGRAMÓW GRUPOWYCH – regulamin określający warunki zakupu dostępny do cyklicznych usług edukacyjnych dostępny pod adresem: https://ewamadeyska.pl/regulamin-programow-grupowych/
 28. REGULAMIN ZAKUPÓW – regulamin określający warunki dostępu do płatnych usług i Treści cyfrowych dostępny pod adresem: https://szkolatworczegopisania.pl/regulamin-zakupow/.
 29. REGULAMIN TRENINGÓW INDYWIDUALNYCH – regulamin określający warunki indywidualnego szkolenia on-line dostępny pod adresem https://szkolatworczegopisania.pl/regulamin-treningow/indywidualnych/
 30. REGULAMIN STRONY / REGULAMIN – niniejszy regulamin.

§ 2. Warunki ogólne i dane kontaktowe

 1. Usługodawczynią i Autorką Treści cyfrowych dostępnych na Stronie https://ewamadeyska.pl/ oraz w Serwisie https://szkolatworczegopisania.pl/ jest  ARTEGRA SP. Z O.O. .
 2. Zawarcie Umowy pomiędzy Kupującym a ARTEGRA SP. Z O.O. następuje poprzez kontakt ze Sprzedającą na Stronie internetowej https://ewamadeyska.pl/ lub przez złożenie Zamówienia w Sklepie https://szkolatworczegopisania.pl/.
 3. W sprawach zamówionych Usług jak również we wszystkich innych sprawach należy kontaktować się z Usługodawcą używając następujących danych kontaktowych:
  1. adres e-mail: kontakt@ewamadeyska.pl,
  2. adres siedziby firmy: ul. Nowy Świat 33/13, 00-029 Warszawa,
  3. telefonicznie pod numerem telefonu +48 530 780 880 w dniach roboczych w godzinach od 10:00 do 14:00, 
  4. formularza kontaktowego dostępnego w ramach Strony lub Serwisu.
 4. Zasady korzystania ze Strony internetowej reguluje niniejszy Regulamin. 
 5. Zasady składania Zamówień na Treści cyfrowe i Usługi cyfrowe oraz zawierania Umów reguluje Regulamin zakupów.
 6. Sprzedająca udostępnia nieodpłatnie Klientowi Regulamin oraz Regulamin zakupów przed rozpoczęciem korzystania ze Strony albo z Sklepu. Klient może utrwalić treść Regulaminu  oraz Regulaminu zakupów w dogodny dla siebie sposób np. poprzez zapis na trwałym nośniku lub wydruk.
 7. Warunkiem skorzystania z Usług jest akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu, Regulamin programów grupowych i Regulaminu treningów indywidualnych Klient poprzez ich akceptację wyraża zgodę na wszystkie postanowienia i zobowiązuje się ich przestrzegać.
 8. Warunkiem skorzystania z dostępu do Treści Cyfrowych i Usług Cyfrowych jest akceptacja postanowień Regulaminu zakupów. Klient poprzez jego akceptację wyraża zgodę na wszystkie postanowienia i zobowiązuje się ich przestrzegać.
 9. Akceptując niniejszy Regulamin, Regulamin programów grupowychRegulamin zakupówRegulamin treningów indywidualnych, Kupujący oświadcza, że został poinformowany o obowiązku podawania danych zgodnych z rzeczywistością, niezbędnych do świadczenia Usług oraz że z uwagi na charakter świadczonych Usług, jest on w części odpowiedzialny za efekt świadczonych usług.

§ 3. Środowisko cyfrowe

 1. Klient może korzystać z udostępnionych funkcji Strony i Serwisu w sposób zgodny z Regulaminem i obowiązującymi przepisami oraz w sposób niezakłócający funkcjonowania Strony i Sklepu.
 2. Do skorzystania ze Strony i ze Sklepu, w tym składania zamówień na Usługi i Treści cyfrowe niezbędne są:
  1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet, systemem operacyjnym i przeglądarką internetową, umożliwiające przeglądanie stron internetowych,
  2. przeglądarka plików pdf, word, excel, 
  3. aktywny adres poczty elektronicznej (e-mail),
  4. w przypadku niektórych Usług lub Usług cyfrowych może być wymagane zainstalowanie dodatkowego oprogramowania lub skorzystanie z zewnętrznej aplikacji (np. Zoom lub innych aplikacji do webinarów i spotkań online), o czym Sprzedająca poinformuje Klienta przed dokonaniem zakupu, umieszczając tę informację w opisie Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej. 
  5. odpowiednio skonfigurowana, aktualna wersja przeglądarki internetowej obsługująca pliki typu cookies, np. Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome;
  6. aktywne i odpowiednio skonfigurowane konto poczty e-mail.
 3. Sprzedająca zapewnia środki techniczne służące zapobieganiu pozyskiwania, modyfikacji lub zniekształcenia danych osobowych i informacji przez Klientów oraz przez nieuprawnione osoby trzecie.
 4. Sprzedająca podejmuje odpowiednie działania w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu.
 5. Sprzedającej przysługuje prawo do przerwy technicznej w funkcjonowaniu Strony internetowej, w tym Sklepu, niezbędnej dla planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera oraz oprogramowania. W przypadku planowanej przerwy Klienci zostaną o tym wyraźnie powiadomieni na Stronie internetowej.
 6. Sprzedająca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Strony internetowej spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością ze sprzętem komputerowym lub oprogramowaniem używanym przez Klienta. 

§ 4. Zakres działaności

 1. ARTEGRA SP. Z O.O. w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, świadczy następującego rodzaju Usługi i Usługi cyfrowe:
  1. TRENINGI INDYWIDUALNE – 60-minutowe indywidualne szkolenie określające potrzeby Klienta  w obszarze warsztatowym (kreatywne pisanie), odbywa się na platformie Zoom
  2. PROGRAMY GRUPOWE
   1. programy masterclass / mastermind – cykl spotkań on-line na platformie Zoom, koncentrujący się na wsparciu Klienta w procesie pisarskim wraz z treningami indywidualnymi, które odbywają się pomiędzy spotkaniami w grupie.
   2. programy warsztatowe – cykl spotkań on-line na platformie Zoom, którego zadaniem jest gruntowna edukacja Uczestnika w zakresie twórczego pisania.
  3.  Szczegółowe zasady Treningów indywidualnych określa Regulamin treningów indywidualnych zaś Programów grupowych – Regulamin programów grupowych.
 2. ARTEGRA SP. Z O.O.  w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, sprzedaje następujące Treści cyfrowe:
   1. kursy on-line,
   2. warsztaty on-line,
   3. e-booki,
   4. webinary.
  1. Szczegółowe zasady dostępu do ww. Treści cyfrowych określa Regulamin zakupów.

§ 5. Newsletter / Listownik oraz bezpłatne treści i usługi cyfrowe

 1. Sprzedająca za pomocą Strony internetowej i Sklepu dostarcza płatne Treści cyfrowe i Usługi cyfrowe, a także nieodpłatne Treści cyfrowe i Usługi cyfrowe. 
 2. Dostępne są m.in. następujące nieodpłatne Treści cyfrowe i Usługi Cyfrowe:
  1. umożliwienie Klientowi przeglądania treści oraz asortymentu na Stronie internetowej i Sklepie oraz korzystania z wyszukiwarki treści (usługa cyfrowa),
  2. utworzenie i prowadzenie Konta w Sklepie (usługa cyfrowa),
  3. dostarczanie Newslettera oraz tzw. prezentu za zapis (produkt cyfrowy).
 3. W celu otrzymywania Newslettera należy podjąć następujące kroki:
  1. wypełnić formularz zapisu na Newsletter dostępny pod adresem: https://ewamadeyska.pl/listownik/,
  2. wyrazić zgodę na przetwarzanie danych w celu wysyłki Newslettera / Storylettera obejmującego marketing bezpośredni produktów i usług cyfrowych Sprzedającej;
  3. zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu  i zaakceptować jego warunki oraz dokonać zapisu, klikając przycisk „CZYTAM”/”ODBIERAM PREZENT”;
  4. następnie odszukać wiadomość e-mail od Sprzedającej wysłaną na adres podany w formularzu zapisu i kliknąć przycisk potwierdzający zapis na Newsletter
 4. Pierwszy Newsletter wraz z prezentem za zapis zostanie dostarczony niezwłocznie po wykonaniu przez Użytkownika Newslettera czynności określonych w poprzednim punkcie. Kolejne Newslettery będą dostarczane przez Sprzedającą z częstotliwością określoną w opisie Newslettera zamieszczonym na Stronie internetowej.
 5. Umowa o prowadzenie Konta w Sklepie oraz Umowa o dostarczanie Newslettera są zawierane na czas nieokreślony i mogą zostać wypowiedziane w każdej chwili ze skutkiem natychmiastowym. Umowę o prowadzenie Konta w Sklepie można rozwiązać, usuwając Konto po zalogowaniu się do Konta, a Umowę o dostarczanie Newslettera poprzez wypisanie się wg instrukcji zawartej w każdym Newsletterze. Każdą z umów Klient może również rozwiązać, wysyłając stosowne żądanie do Sprzedającej na adres email lub pisemnie na adres podany Formularzy zamówienia.
 6. Dokładny Regulamin udostępniania treści cyfrowych znajduje się pod adresem: https://ewamadeyska.pl/regulamin-newslettera/.

§ 6. Odpłatne treści i usługi cyfrowe

 1. Sprzedająca za pośrednictwem Sklepu umożliwia zawarcie umowy o dostarczania Treści cyfrowych niezapisanych na materialnym nośniku. To oznacza, że treści te są udostępniane jako pliki elektroniczne do odtworzenia lub pobrania, w zależności od wybranej przez Klienta Treści cyfrowej (np. e-book, webinar, kurs on-line). Szczegółowe opisy, w tym funkcjonalności Treści cyfrowych znajdują się w Regulaminie zakupów.
 2. W przypadku Treści cyfrowych, do których dostęp jest przyznawany na czas ograniczony, Sprzedająca spełnia świadczenie, zapewniając Klientowi dostęp do treści cyfrowych, przez czas wskazany w opisie Treści cyfrowej.
 3. Wszystkie postanowienia dotyczące zakupu płatnych Treści cyfrowych reguluje Regulamin zakupów.
 4. Sprzedająca za pośrednictwem Sklepu umożliwia również zawarcie umowy na przeprowadzenie Treningu indywidualnego. 
 5. Szczegóły Treningu indywidualnego, w tym ich zakres oraz czas trwania, Sprzedająca określa w opisie usługi oraz w Regulaminie treningów indywidualnych.

§ 7. Zawarcie umowy i realizacja usług

 1. Procedura zawarcia Umowy z ARTEGRA SP. Z O.O.  odbywa się w dwojaki sposób: poprzez wybór opcji „ZAMAWIAM” (w Sklepie) lub „DO UZGODNIENIA” (przez kontakt na Stronie internetowej).
 2. ARTEGRA SP. Z O.O. zastrzega, że opcje „ZAMAWIAM” lub „DO UZGODNIENIA” będą przypisane do poszczególnych usług, wobec czego Kupujący nie ma możliwości wyboru opcji „DO UZGODNIENIA” dla Usług cyfrowych i Treści cyfrowych objętych opcją „ZAMAWIAM” i nie ma możliwości wyboru opcji „ZAMAWIAM” dla Usług objętych opcją „DO UZGODNIENIA”.
 3. Umowa z opcją „ZAMAWIAM” dotyczy Treningów indywidualnych. Warunki tej umowy zawarte są w Regulaminie treningów indywidualnych
 4. Umowa z opcją „DO UZGODNIENIA” dotyczy Programów grupowych. Warunki tej umowy zawarte są w Regulaminie programów grupowych.   
 5. W celu skutecznego złożenia zamówienia w opcji „DO UZGODNIENIA” Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności:
  1. kontakt ze Sprzedającym za pośrednictwem Strony,
  2. wybór konkretnej usługi,
  3. ustalenie terminu realizacji zamówienia,
  4. dokonanie płatności.
 6. Następnie Kupujący otrzyma na wskazany przez siebie adres e-mail  link przekierowujący do odpowiedniego formularza zamówienia wygenerowanego przez system Fakturownia.
 7. W następstwie złożenia Zamówienia ARTEGRA SP. Z O.O. niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji.
 8. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie Kupującemu stosownej wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej wraz z fakturą.
 9. Wiadomość wysyłana przez ARTEGRA SP. Z O.O.  zawiera co najmniej oświadczenie o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy. Z chwilą otrzymania przez Kupującego powyższej wiadomości zostaje zawarta Umowa pomiędzy Kupującym a ARTEGRA SP. Z O.O. .
 10. Celem złożenia Zamówienia konieczne jest podanie przez Klienta w formularzach wskazanych danych, w zależności od wybranej opcji (osoba fizyczna/firma):
  1. imienia i nazwiska oraz/lub nazwy firmy;
  2. adresu (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto);
  3. adresu e-mail;
  4. numeru telefonu,
  5. NIP firmy, nazwa firmy.
 11. W procesie składania Zamówienia Klient obowiązany jest także dokonać wyboru co do formy płatności za zamówione Usługi, z obecnie dostępnych na Stronie.
 12. W trakcie składania Zamówienia – do momentu kliknięcia w przycisk „Zamawiam i płacę” – Klient ma możliwość modyfikacji podanych przez siebie danych osobowych oraz danych w zakresie wybranych przez siebie Produktów, jak również co do formy płatności.
 13. Klient dokonując kliknięcia w przycisk „Zamawiam i płacę”, ma świadomość, iż zawarcie umowy związane jest z obowiązkiem uiszczenia należnej Sprzedającej zapłaty.
 14. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli Klienta zawarcia ze Sprzedającą Umowy Sprzedaży, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.
 15. Klient dokonuje zapłaty poprzez wybór jednej z formy płatności, dostępnej w Serwisie, a następnie dokonuje wpłaty.
 16. Fakt dokonania zakupu potwierdzony jest e-mailem wysłanym na adres mailowy podany przez Klienta w formularzu Zamówienia.
 17. Umowę Sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta w języku polskim w treści zgodnej z Regulaminem.
 18. W przypadku wyboru opcji „Do uzgodnienia” Kupujący składa zaproszenie do zawarcia umowy, po którym Sprzedający składa Kupującemu ofertę zawarcia umowy, zawierającą określenie rodzaju usługi i ceny za jej świadczenie. Do skutecznego zawarcia umowy wymagane jest zaakceptowanie oferty przez Kupującego.
 19. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Kupującemu treści zawieranej Umowy następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na Stronie oraz przesłanie Kupującemu wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej.

§ 8. Miejsce realizacja usług

 1. Spotkanie (z podglądem wideo) odbywa się na platformie Zoom.
 2. Klient może zainstalować oprogramowanie przed spotkaniem dostępne na platformie Zoom: https://zoom.us.
 3. Ścieżka instalacji oprogramowania dostępna jest pod adresem: https://support.zoom.us/hc/pl/articles/4415294177549-Pobieranie-Zoom-desktop-client-i-aplikacji-mobilnej.
 4. Klient nie ponosi żadnych kosztów instalacji oprogramowania.
 5. Klient w każdym momencie może odinstalować program oraz aplikację Zoom.
 6. Klient może dołączyć do spotkania bez instalowania oprogramowania. Logowanie odbywa się na stronie: https://zoom.us/join. Klient musi wpisać identyfikator spotkania, który otrzymuje przed spotkaniem.

§ 9. Zawarcie umowy i realizacja dostępu do treści cyfrowych

 1. Serwis / Sklep dostępny jest pod adresem: https://szkolatworczegopisania.pl/.
 2. Zamówienia w Sklepie można składać przez całą dobę, we wszystkie dni roku.
 3. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. 
 4. W celu złożenia Zamówienia należy:
  1.  wybrać Trening indywidualny lub Treści cyfrowe przez przycisk „ZAMÓW” , a następnie kliknąć przycisk „PRZEJDŹ DO KASY”,
  2. przejść do „KOSZYKA” i wypełnić Formularz zamówienia, wpisując dane odbiorcy Zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa Treści cyfrowych,
  3. wpisać dane do faktury,
  4. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności, zaakceptować Regulamin, wyrazić zgodę na dostarczenie Treści cyfrowych i/lub realizację Treningu indywidualnego  w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy i kliknąć przycisk “ZAMAWIAM I PŁACĘ”, 
  5. dokonać płatności, w wybrany wcześniej sposób.
 5. Płatność on-line dokonywana jest bezpośrednio na stronie Operatora płatności.
 6. Po dokonaniu płatności on-line, Klient zostanie z powrotem przekierowany na Stronę internetową.
 7. Z chwilą potwierdzenia przez Klienta złożenia zamówienia za pomocą przycisku „ZAMAWIAM I PŁACĘ”, między Klientem a Sprzedającą zostaje zawarta Umowa.
 8. Klient otrzyma, na podany w zamówieniu adres e-mail, potwierdzenie zawarcia umowy, potwierdzenie otrzymania zgody Konsumenta/Przedsiębiorcy na prawach konsumenta na dostarczenie Treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy a także kopię treści niniejszego Regulaminu.
 9. Przed złożeniem zamówienia Klient zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem zakupów.

§ 10. Ceny oraz oferowane metody płatności

 1. Ceny Usług, Usług cyfrowych, Treści cyfrowych i Treningów indywidualnych są określone w ich opisach dostępnych na Stronie internetowej i w Sklepie.
 2. Wszystkie ceny na Stronie internetowej i Sklepie są wyrażone w polskich złotych i są cenami brutto.
 3. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy Usługach, Usługach cyfrowych, Treściach cyfrowych albo Treningach Indywidualnych.
 4. Cena za Usługi, Usługi cyfrowe, Treści cyfrowe lub Treningi indywidualne jest całkowitą kwotą do zapłaty przez Klienta. Klient jest informowany o niej na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli przystąpienia do Umowy. 
 5. Sprzedająca nie stosuje indywidualnego dostosowania cen na podstawie zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
 6. Dostęp do nieodpłatnych Treści cyfrowych i Usług cyfrowych jest wysyłany Klientowi na podany w zamówieniu adres e-mail.
 7. Z dostarczeniem Produktu cyfrowego lub nieodpłatnej Usługi cyfrowej nie wiążą się żadne koszty dostawy. 
 8. Bezpieczne płatności gwarantuje Tpay.
 9. Klient zawierając Umowę ze Sprzedającą, wyraża zgodę na przesyłanie faktur oraz ich korekt drogą elektroniczną na adres e-mail podany w Formularzu zamówienia lub wiadomości email wysłanej do Sprzedającej.

§ 11. Termin dostarczenia płatnych i bezpłatnych treści lub usług cyfrowych

 1. Sprzedająca płatne Usługi cyfrowe oraz Treści cyfrowe i/lub nieodpłatne Usługi cyfrowe oraz Treści cyfrowe dostarcza Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta niezwłocznie po zawarciu Umowy. W przypadku, gdy płatne lub bezpłatne Usługi cyfrowe oraz Treści cyfrowe mają być dostarczone w późniejszym terminie, Sprzedająca wyraźnie o tym informuje w opisie Usługi cyfrowej albo Treści cyfrowe na Stronie internetowej lub w Sklepie. 
 2. Treści cyfrowe uważa się za dostarczony w chwili, gdy zostały one udostępniony Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta jako załącznik do wiadomości e-mail, którą Sprzedająca wysyła Klientowi po zawarciu Umowy lub jako informacja o danych logowania się do platformy, z której można pobrać Produkt cyfrowy. Nieodpłatną Usługę cyfrową uważa się za dostarczoną w chwili, gdy Klient uzyskał do niej dostęp.

§ 12. Reklamacja

 1. Sprzedająca ma obowiązek dostarczyć Konsumentowi i Przedsiębiorcy na prawach konsumenta Treści cyfrowe oraz oraz Usługi i Usługi cyfrowe zgodne z umową (tzw. rękojmia konsumencka).
 2. Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta stwierdzi niezgodność z umową, powinien poinformować o tym Sprzedającą, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną niezgodnością (złożenie reklamacji).
 3. Klient składa reklamację w formie pisemnej lub drogą e-mail na adres: kontakt@ewamadeyska.pl
 4. Reklamacja powinna zawierać dane identyfikujące Klienta, opis, czego dotyczy reklamacja oraz żądania z nią związane. W przypadku niekompletnych informacji Sprzedająca wezwie Klienta do ich uzupełnienia w terminie 14 dni od otrzymania wezwania z pouczeniem, że nieuzupełnienie braków we wskazanym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. 
 5. Termin rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedającą to 14 dni od daty prawidłowo złożonej reklamacji do Sprzedającej.
 6. Brak odpowiedzi Sprzedającej w w.w. terminie na złożoną prawidłowo reklamację, oznacza uznanie reklamacji przez Sprzedającego. 
 7. W przypadku, gdy Klient nie jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, zostaje wyłączona odpowiedzialność Sprzedającej z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne rzeczy (na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego).

§ 13. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klient, będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, który zawarł ze Sprzedającą Umowę na odległość, może odstąpić od Umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 dni. W przypadku Usług czas jest liczony od dnia zawarcia Umowy.
 2. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument/Przedsiębiorca na prawach konsumenta wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 3. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do:
  1. umów o świadczenie Usług, za które Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedająca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedającą utraci prawo odstąpienia od umowy i przyjął to do wiadomości; 
  2. umów o dostarczanie Treści cyfrowych (Produkty cyfrowe), za które Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedająca rozpoczął spełnianie świadczenia za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedającą utraci prawo odstąpienia od umowy i przyjął to do wiadomości, a Sprzedająca przekazał mu potwierdzenie zawarcia umowy oraz potwierdzenie otrzymania zgody na dostarczenie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy na trwałym nośniku.
 4. W celu odstąpienia od umowy, która nie obejmuje sytuacji wymienionych w poprzednim punkcie, Konsument/Przedsiębiorca na prawach konsumenta powinien poinformować Sprzedającą o zamiarze odstąpienia od umowy w drodze oświadczenia woli w formie pisma wysłanego pocztą elektroniczną lub pocztą na adres podany w § 2 ust. 3 niniejszego Regulaminu.
 5. Konsument i Przedsiębiorca na prawach konsumenta może skorzystać w tym celu z wzoru umieszczonego w załączniku pod niniejszym Regulaminem. Nie jest to jednak obowiązkowe.
 6. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedająca zwraca wszystkie otrzymane płatności, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedająca został poinformowany o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta. Zwrotu płatności Sprzedająca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument/Przedsiębiorca na prawach konsumenta wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

§ 14. Pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów konsumenckich

 1. Sprzedająca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami na odległość na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu. 
 2. W sytuacji, gdyby podjęte postępowanie mediacyjne nie przyniosło skutku lub strony nie zdecydowały się na nie, a Klient nie jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, sądem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z taką umową jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedającej.
 3. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
  2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu,
  3. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 4. Konsument może również złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 5. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl

§ 16. Prawa autorskie 

 1. Treści dostępne na Stronie internetowej oraz w Sklepie, a w szczególności materiały wchodzące w skład Treści cyfrowych i Usług cyfrowych, są utworami i są objęte ochroną prawa autorskiego, a prawa te przysługują Sprzedającej lub osobom z nim współpracującym, a które udzieliły Sprzedającej odpowiednich licencji. 
 2. Klient może korzystać z zakupionych Produktów cyfrowych oraz innych treści dostępnych na Stronie internetowej na zasadzie dozwolonego użytku prywatnego. To oznacza, że Klient oraz użytkownicy Strony internetowej mogą z nich korzystać tylko i wyłącznie na własne potrzeby, w tym także prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem, że nabywca nie jest uprawniony do udostępniania ich osobom trzecim jako własnego produktu lub usługi (odpłatnie lub nieodpłatnie).
 3. Klient zainteresowany szerszym wykorzystaniem ww. treści oraz zakupionych Produktów lub Usług powinien skontaktować się ze Sprzedającą i podjąć indywidualne negocjacje. 
 4. Nieuprawnione rozpowszechnianie ww. treści skutkować może odpowiedzialnością cywilną i karną.

§ 17. Opinie

 • Sprzedająca może udostępnić Kupującym możliwość zamieszczania opinii o Serwisie, Sprzedawcy lub Usługach lub Treściach Cyfrowych – w ramach Serwisu lub serwisów zewnętrznych należących do osób trzecich. W takim przypadku do zamieszczania opinii stosuje się postanowienia niniejszego paragrafu.
 • Zamieszczenie opinii jest możliwe po skorzystaniu ze Serwisu, w szczególności po zawarciu Umowy, przy czym zamieszczenie opinii jest możliwe w każdym czasie. 
 • Kupujący powinien formułować opinie w sposób rzetelny, uczciwy i merytoryczny, w miarę możliwości poprawny językowo oraz bez używania wulgaryzmów i innych słów powszechnie uznawanych za obraźliwe. 
 • Zakazane jest zamieszczanie opinii:
  • bez uprzedniego skorzystania ze Serwisu;
  • na temat Treści Cyfrowych, z których Kupujący nie korzystał lub których nie nabył,
  • wypełniających znamiona czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
  • naruszających dobra osobiste Sprzedawcy lub osoby trzeciej;
  • przez opłaconych użytkowników, w szczególności w celu sztucznego podwyższenia oceny Treści Cyfrowej.
 • Sprzedająca może w każdej chwili dokonywać weryfikacji, czy zamieszczone opinie są zgodne z Regulaminem, a w szczególności, czy pochodzą od Kupujących, którzy rzeczywiście korzystali z Treści Cyfrowej lub nabyli Treść Cyfrową. Oprócz tego, w przypadku jakichkolwiek wątpliwości Kupującego dotyczących zamieszczonych opinii, Kupujący może zgłosić Sprzedawcy opinię do weryfikacji. Po otrzymaniu zgłoszenia od Kupującego Sprzedawca podejmie działania, odpowiednie do posiadanych możliwości, które będą miały na celu weryfikację zamieszczonej opinii.
 • W przypadku zamieszczenia opinii niespełniającej wymagań przewidzianych w Regulaminie Sprzedawca może odmówić publikacji opinii lub ją usunąć. 

 § 18. Dane osobowe i pliki cookies

 1. Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies zostały opisane w Polityce prywatności.

§ 19. Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane przez Sprzedającą zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedająca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie z ważnych przyczyn, tj.: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw, w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Zmiany obowiązują z dniem publikacji nowego Regulaminu. Zmiany nie dotyczą umów zawartych przed wprowadzeniem zmian w Regulaminie.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: ustawy Prawa konsumenta, Kodeksu cywilnego; Prawa przedsiębiorców; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną;, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) oraz ustawy o ochronie danych osobowych.

Regulamin obowiązuje od 01.01.2023 r.