Menu Zamknij

REGULAMIN OGÓLNY

REGULAMIN OGÓLNY

Niniejszy Regulamin ogólny określa zasady sprzedaży usług za pośrednictwem domeny: https://ewamadeyska.pl/, świadczonych przez Ewę Madeyską-Zarańską, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą ARTEGRA.ART, ul. Mickiewicza 20 m. 107, 05-270 Marki, NIP: 8961022863.

§1. DEFINICJE
Na potrzeby niniejszego Regulaminu ogólnego przyjmuje się następujące znaczenie poszczególnych określeń:
1. Dane kontaktowe: ARTEGRA.ART Ewa Madeyska-Zarańska,  adres: ul. Mickiewicza 20 m. 107, 05-270 Marki, kontakt@ewamadeyska.pl.
2. Sprzedający: Ewa Madeyska-Zarańska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą ARTEGRA.ART Ewa Madeyska-Zarańska, ul. Mickiewicza 20/107, 05-270 Marki, NIP: 8961022863 zgodnie z dokumentem wygenerowanym z systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
3. Serwis: domena należące do ARTEGRA.ART Ewa Madeyska-Zarańska, znajdująca się pod adresem https://ewamadeyska.pl/.
4. Regulamin ogólny – niniejszy Regulamin.
5. Regulamin szczegółowy – regulamin określający warunki zakupu i użytkowania poszczególnych produktów dostępny pod adresem: https://ewamadeyska.pl/regulamin-szczegolowy/. 
6. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, składająca Zamówienie na Produkt w ramach Serwisu i dokonująca zakupów za pośrednictwem domeny https://ewamadeyska.pl/.
7. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
8. Przedsiębiorca na prawach Konsumenta – przedsiębiorca dokonujący zamówienia Produktów związanych z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie mających dla przedsiębiorcy charakteru zawodowego, zgodnie z art. 38 a ustawy o prawach konsumenta oraz 3855, art. 5564, art. 5565 i art. 5765 ustawy Kodeksu cywilnego.
9. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta z Usługi.
10. Kupujący  Klient, Konsument, Przedsiębiorca na prawach konsumenta oraz Przedsiębiorca.
11. Zamówienie – czynność, oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedającym i spełnienia świadczenia na rzecz Klienta, na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie ogólnym.
12. Zamówienie „Do uzgodnienia” – oświadczenie woli Kupującego stanowiące zaproszenie do zawarcia umowy, po którym Sprzedający składa Kupującemu ofertę zawarcia umowy po wcześniejszym kontakcie Kupującego ze Sprzedającym.
13. Miejsce realizacji – on-line poprzez ustalony wspólnie przez Kupującego i Sprzedającego komunikator.
14. Termin realizacji – ustalony między Kupującym a Sprzedającym termin realizacji usługi, określony również dokładnie w Regulaminie szczegółowym.
15. Formularz zamówienia – formularz znajdujący się w Serwisie, za pomocą którego, Klient może złożyć Zamówienie i zrealizować Usługę.
16. Formularz kontaktowy – formularz znajdujący się w Serwisie, za pomocą którego Klient może skontaktować się ze Sprzedającym w sprawie Usługi, jej realizacji oraz we wszelkich innych sprawach.
17. Płatność – metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy.
18. Operator płatności – Tpay, Krajowy Integrator Płatności S.A., ul. św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000412357, NIP: 7773061579.
19. Dowód zapłaty – faktura wystawiona zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. i innymi stosownymi przepisami prawa.
20. Produkt/Produkty – konsultacje on-line wstępna oraz z analizą i recenzją fragmentu tekstu, recenzja i analiza całego tekstu, dokładnie opisane w Regulaminie szczegółowym.
21. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem za pośrednictwem Serwisu.
22. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach Serwisu https://ewamadeyska.pl/, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
23. System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, potocznie określany Internetem.
24. Prawa konsumenta – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz.U. z 2020 poz. 287 t.j. z późn. zm.)
25. Kupujący nie może dokonać zakupu anonimowo ani pod pseudonimem lub używając niepoprawnych danych osobowych.
26. Nakazuje się:
      26.1. Korzystanie z Serwisu w sposób zgodny z Regulaminem ogólnym oraz przepisami prawa;
      26.2. Korzystanie z Serwisu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania;
      26.3. Korzystanie z wszelkich treści zamieszczonych na podstronach internetowych Serwisu wyłącznie w celu osobistego użytku, zgodnie z udzieloną licencją.

§2. WARUNKI OGÓLNE I DANE KONTAKTOWE
1. Usługi świadczone przez ARTEGRA.ART Ewa Madeyska-Zarańska dostępne są w Serwisie https://ewamadeyska.pl/.
2. Zawarcie Umowy pomiędzy Kupującym a ARTEGRA.ART Ewa Madeyska-Zarańska następuje poprzez wybór Zamówienia w Serwisie https://ewamadeyska.pl/ lub na skutek indywidualnych ustaleń ze Sprzedającym w drodze ofertowej.
3. W sprawach zamówionych Usług jak również we wszystkich innych sprawach należy kontaktować się z Usługodawcą używając następujących danych kontaktowych:
     3.1. adres e-mail: kontakt@ewamadeyska.pl
     3.2. formularza kontaktowego dostępnego w ramach Serwisu.
4. Zasady korzystania z Serwisu oraz składania Zamówień, zawierania Umów oraz dokonywania reklamacji określa niniejszy Regulamin ogólny.
5. Sprzedający udostępnia nieodpłatnie Klientowi Regulamin ogólny przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu. Klient może utrwalić treść Regulaminu ogólnego w dogodny dla siebie sposób np. poprzez zapis na trwałym nośniku lub wydruk.
6. Warunkiem skorzystania ze Usługi oraz zawarcia Umowy jest akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu ogólnego. Klient poprzez jego akceptację wyraża zgodę na wszystkie postanowienia i zobowiązuje się ich przestrzegać. 
7. Akceptując niniejszy Regulamin ogólny, Kupujący oświadcza, że został poinformowany o obowiązku podawania danych zgodnych z rzeczywistością, niezbędnych do świadczenia Usług oraz że z uwagi na charakter świadczonych Usług, jest on w części odpowiedzialny za efekt świadczonych usług.
8. Ceny za Usługi podane w Serwisie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

§3. WYMAGANIA TECHNICZNE
1. Klient może korzystać z udostępnionych funkcji Serwisu w sposób zgodny z Regulaminem ogólnym i obowiązującymi przepisami oraz w sposób niezakłócający funkcjonowania Serwisu.
2. Do skorzystania z Serwisu, w tym składania zamówień na Produkty:
      2.1. dostęp do Internetu z umożliwiającego to urządzenia;
      2.2. odpowiednio skonfigurowana, aktualna wersja przeglądarki internetowej obsługująca pliki typu cookies, np. Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome;
      2.3. aktywne i odpowiednio skonfigurowane konto poczty e-mail.
3. Sprzedający zapewnia środki techniczne służące zapobieganiu pozyskiwania, modyfikacji lub zniekształcenia danych osobowych i informacji przez Klientów oraz przez nieuprawnione osoby trzecie.
4. Sprzedający podejmuje odpowiednie działania w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu.

§4. ZAKRES USŁUG
ARTEGRA.ART Ewa Madeyska-Zarańska, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, świadczy następującego rodzaju usługi:
      1. KONSULTACJE
            1.1. Konsultacja – 60-minutowe spotkanie doradcze on-line diagnozujące potrzeby Klienta związane z kwestiami związany z pracą nad tekstem literackim wraz z recenzją tekstu Klienta o objętości do 10 stron znormalizowanego maszynopisu (do 18.000 znaków ze spacjami).

      2. PROGRAMY GRUPOWE
            2.1. Mastermind  – 12-tygodniowy program on-line na platformie Zoom, koncentrujący się na wsparciu Klienta w procesie pisarskim wraz z indywidualnymi konsultacjami pomiędzy spotkaniami grupowymi oraz dodatkowym spotkaniem indywidualnym do trzech miesięcy po zakończeniu programu.
            2.2. Warsztaty – 7-tygodniowy program spotkań on-line na platformie Zoom, którego zadaniem jest gruntowna edukacja Uczestnika w zakresie podstaw twórczego pisania wraz z dodatkowym spotkaniem indywidualnym do trzech miesięcy po zakończeniu programu.
2. Szczegółowe zasady ww. usług znajdują się w Regulaminie szczegółowym.

§5. ZAWARCIE UMOWY I REALIZACJA USŁUG
1. Procedura zawarcia Umowy z ARTEGRA.ART Ewa Madeyska-Zarańska odbywa się w dwojaki sposób: poprzez wybór opcji „Zamawiam” lub „Do uzgodnienia”.
2. ARTEGRA.ART Ewa Madeyska-Zarańska zastrzega, że opcje „Zamawiam” lub „Do uzgodnienia” będą przypisane do poszczególnych usług, wobec czego Kupujący nie ma możliwości wyboru opcji „Do uzgodnienia” dla Usług objętych opcją „Zamawiam” i nie ma możliwości wyboru opcji „Zamawiam” dla Usług objętych opcją „Do uzgodnienia”.
3. W celu skutecznego złożenia Zamówienia w opcji „Do uzgodnienia” Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:
      3.1. kontakt ze Sprzedającym za pośrednictwem Serwisu,
      3.2. wybór konkretnej usługi,
      3.3. ustalenie terminu realizacji zamówienia,
      3.4. dokonanie płatności.
4. W przypadku wyboru opcji Zamawiam, Kupujący zostanie przekierowany do odpowiedniego formularza zamówienia. W następstwie złożenia Zamówienia ARTEGRA.ART Ewa Madeyska-Zarańska niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie Kupującemu stosownej wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej, udostępniony w trakcie składania Zamówienia. Wiadomość wysyłana przez ARTEGRA.ART Ewa Madeyska-Zarańska zawiera co najmniej oświadczenie o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy. Z chwilą otrzymania przez Kupującego powyższej wiadomości zostaje zawarta Umowa pomiędzy Kupującym a ARTEGRA.ART Ewa Madeyska-Zarańska.
5. Celem złożenia Zamówienia konieczne jest podanie przez Klienta w formularzach wskazanych danych, w zależności od wybranej opcji (osoba fizyczna/firma):
      5.1. imienia i nazwiska oraz nazwy firmy;
      5.2. adresu (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto);
      5.3. adresu e-mail;
      5.4. NIP firmy, nazwa firmy;
      5.5. akceptacja Regulaminu ogólnego poprzez zaznaczenia okienka oznaczonego jako Akceptuję Regulamin ogólny, Politykę Prywatności, Regulamin szczegółowy usług;
      5.6. akceptacja informacji, że w przypadku działania jako Konsument, rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, a następnie wykonanie prawa odstąpienia od Umowy po zgłoszeniu takiego żądania, spowoduje obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy, na co wyraża zgodę;
      5.7. akceptacja informacji, że Klient utraci prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli ARTEGRA.ART Ewa Madeyska-Zarańska wykonała w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez ARTEGRA.ART Ewa Madeyska-Zarańska utraci prawo odstąpienia od umowy, na co wyraża zgodę;
      5.8. akceptację zobowiązania do podawania danych zgodnych z rzeczywistością, niezbędnych do świadczenia Usług oraz że z uwagi na charakter świadczonych Usług, jest on w części odpowiedzialny za efekt świadczonych usług.
      5.9. wyrażenie zgody na realizację zamówienia przez Serwis poprzez kliknięcie przycisku „Zamawiam i płacę”, który wskazuje na konieczność zapłaty za zamówienie.
6. Brak zgody na warunki wskazane w  §5, pkt. 5 uniemożliwia skuteczne zawarcie umowy lub otrzymanie oferty świadczenia usług.
7. W procesie składania Zamówienia Klient obowiązany jest także dokonać wyboru co do formy płatności za zamówione Produkty, z obecnie dostępnych w Serwisie.
8. W trakcie składania Zamówienia – do momentu kliknięcia w przycisk „Zamawiam i płacę” – Klient ma możliwość modyfikacji podanych przez siebie danych osobowych oraz danych w zakresie wybranych przez siebie Produktów, jak również co do formy płatności.
9. Klient dokonując kliknięcia w przycisk „Zamawiam i płacę”, ma świadomość, iż zawarcie umowy związane jest z obowiązkiem uiszczenia należnej Sprzedawcy zapłaty.
10. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli Klienta zawarcia ze Sprzedawcą Umowy Sprzedaży, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu ogólnego.
11. Klient dokonuje zapłaty poprzez wybór jednej z formy płatności, dostępnej w Serwisie, a następnie dokonuje wpłaty.
12. Fakt dokonania zakupu potwierdzony jest e-mailem wysłanym na adres mailowy podany przez Klienta w formularzu Zamówienia.
13. Umowę Sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w &5 pkt.12. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta w języku polskim w treści zgodnej z Regulaminem ogólnym.
14. W przypadku wyboru opcji „Do uzgodnienia” Kupujący składa zaproszenie do zawarcia umowy, po którym Sprzedający składa Kupującemu ofertę zawarcia umowy, zawierającą określenie rodzaju usługi i ceny za jej świadczenie. Do skutecznego zawarcia umowy wymagane jest zaakceptowanie oferty przez Kupującego.
15. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Kupującemu treści zawieranej Umowy następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu ogólnego w Serwisie oraz przesłanie Kupującemu wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej.

§6. CENY PRODUKTÓW I FORMY PŁATNOŚCI
1. Ceny Produktów zamieszczone w Serwisie są cenami brutto i zawierają wszystkie podatki wymagane przez obowiązujące przepisy prawne.
2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów prezentowanych w Serwisie, wprowadzania nowych Produktów, wycofywania Produktów, przeprowadzania promocji i dawania rabatów, a także czasowego oferowania Produktów nieodpłatnych. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na Zamówienia, które zostały złożone przed datą wejścia w życie którejkolwiek ze zmian. Szczegóły i czas trwania zawsze zawarte są w opisie danego Produktu.
3. Czas trwania każdej promocji jest ograniczony. Rabaty i promocje nie sumują się.
4. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Produkty:
      4.1. przelewem bankowym – płatne bezpośrednio na konto Sprzedającego. W tym celu proszę skontaktować się ze Sprzedawcą na dane kontaktowe podane w Regulaminie ogólnym. Produkt zostanie wysłany po otrzymaniu i zaksięgowaniu przelewu na rachunku bankowym Sprzedawcy;
      4.2. przelewem elektronicznym – płatne bezpośrednio na konto Sprzedawcy za pośrednictwem systemu Tpay. – na przelewie w polu „Tytułem” prosimy podać co najmniej numer Zamówienia (przy sprzedaży online załaduje się on automatycznie).  Produkt zostanie wysłany po otrzymaniu i zaksięgowaniu przelewu na rachunku bankowym Sprzedawcy;
      4.3. płatność natychmiastowa – za pośrednictwem systemu Tpay.
5. Do każdego Zamówienia wystawiana jest faktura (imienna lub na firmę, jeśli zostały podane dane firmy) w wersji elektronicznej, która zostaje przesłana do Klienta automatycznie, na co Klient niniejszym wyraża zgodę.

§7. DOSTAWY PRODUKTÓW – KOSZTY, FORMY I TERMINY
1. W przypadku konsultacji – realizacja usługi nastąpi w terminie indywidualnie uzgodnionym przez strony, w terminie wybranym przez Klienta w kalendarzu online (jeśli jest udostępniony) lub w terminie wskazanym w opisie danego Produktu. tu: reguluje Regulamin szczegółowy.

§8. REKLAMACJE
1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego za niezgodność z Umową Sprzedaży Produktów zakupionych przez Klienta (rękojmia), a także stosownie do przepisów Ustawy o prawach konsumenta i art. 556 i następne Kodeksu Cywilnego.
2. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Produkt wolny od wad.
3. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie cywilnym, jeżeli Produkt ma wadę fizyczną lub prawną.
4. Reklamacja danego Produktu powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Klienta (imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail), przedmiot reklamacji (np. rodzaj i datę wystąpienia wady) oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia.
5. Reklamacja powinna zostać przesłana na adres e-mail Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie ogólnym.
6. Sprzedawca ustosunkuje się do kompletnej reklamacji w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu na adres e-mail składającego reklamację.
7. Sprzedawca będzie przetwarzał dane osobowe Klienta w celu rozpatrzenia reklamacji zgodnie z polityką prywatności.
8. Klient może skorzystać z formularza reklamacji stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu ogólnego, może także skontaktować się ze Sprzedawcą mailowo w celu zgłoszenia reklamacji i uzyskania informacji na temat procesu jej rozpatrzenia.
9. W przypadku Klienta będącego Konsumentem koszty reklamacyjne ponosi Sprzedawca, w szczególności koszty dostarczenia Produktu do Sprzedawcy, jak i ponownego odesłania go do Klienta przez Sprzedawcę.
10. W przypadku reklamacji w związku z korzystaniem z nieodpłatnych usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, Klient może zgłosić ją w formie elektronicznej na wskazany w niniejszym Regulaminie ogólnym adres e-mail. W zgłoszeniu powinien wskazać opis zaistniałego problemu oraz pozostałe dane pozwalające na identyfikację problemu. Może w tym celu skorzystać z formularza załączonego do niniejszego Regulaminu ogólnego. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje i udziela Klientowi odpowiedzi.

§9 ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA
1. Konsumentowi i Konsumentowi na prawach Przedsiębiorcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem §9 ust. 6.1. i 6.2.
2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
3. Przykładowa treść oświadczenia (formularza) o odstąpieniu od umowy znajduje się w załączniku do niniejszego Regulaminu ogólnego.
4. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostawy Produktu.
5. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w następujących przypadkach:
     6.1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy (szczególnie dotyczy to produktów elektronicznych);
     6.2. Klient akceptując niniejszy Regulamin ogólny i składając Zamówienie na Produkt wyraża zgodę na uzyskanie dostępu do Produktu przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży i jest świadomy, iż w ten sposób traci prawo do odstąpienia od umowy.
7. W przypadku wystawienia faktury korygującej, faktura zostanie wystawiona przez Usługodawcę w momencie zwrotu pieniędzy na konto Klienta. Faktura zostanie wysłana do Klienta drogą elektroniczną na adres e-mail, podany podczas składania Zamówienia, na co Klient wyraża zgodę. Klient potwierdzi jej otrzymanie.

§10 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
1. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą Klientów Serwisu pl będących Przedsiębiorcami.
2. W przypadku sprzedaży Produktu w obrocie między przedsiębiorcami na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego strony wyłączają odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne.
3. W wypadku Klientów niebędących Konsumentami Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na utrzymaniu konta Klienta ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Klientowi stosownego oświadczenia, również drogą elektroniczną na podany przez niego do rejestracji Konta adres e-mail. Nie rodzi to żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
4. Sprzedawca ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem bez podania przyczyny, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia, poprzez przesłanie Klientowi stosownego oświadczenia, również drogą elektroniczną na podany przez niego do rejestracji Konta adres e-mail. Nie rodzi to żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
5. W stosunku do Klientów będących Przedsiębiorcami, Sprzedawca ma prawo samodzielnie wskazać i ograniczyć dostępne metody płatności oraz wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części, niezależnie od wybranego przez Przedsiębiorcę sposobu płatności albo zawarcia umowy sprzedaży.
6. Całkowita odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Przedsiębiorcy (Klienta) z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy sprzedaży, jest ograniczona do wysokości zapłaconej ceny Produktu i złożonego Zamówienia, w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Przedsiębiorcy.
7. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

§11 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW NA PRAWACH KONSUMENTA
1. Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, jest taki przedsiębiorca, który dokonuje zakupów w Serwisie, które są związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie posiadają dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zgodnie z art. 38a ustawy o prawach konsumenta.
2. Przedsiębiorcę, o którym mowa w ustępie pierwszym niniejszego paragrafu, będą dotyczyć postanowienia niniejszego Regulaminu ogólnego, które dotyczą Konsumenta tj. m.in.:
     2.1. usług świadczonych drogą elektroniczną,
     2.2. odstąpienia od umowy przez Konsumenta,
     2.3. reklamacji i rękojmi,w zakresie ograniczonym art. 38 a ustawy o prawach konsumenta oraz art. 3855, art. 5564, art. 5565 i art. 5765 ustawy Kodeks cywilny.
W pozostałym zakresie stosuje się postanowienia Regulaminu ogólnego dotyczące Przedsiębiorców.
3. Przedsiębiorca na prawach konsumenta, akceptując niniejszy Regulamin ogólny podczas procesu zakupowego, a następnie korzystając ze swoich uprawnień wymienionych w niniejszych paragrafie, powinien uzupełnić stosowny formularz reklamacji lub odstąpienia od umowy, a w szczególności dane potwierdzające okoliczności potwierdzające jego status zgodny z art. 38a ustawy o prawach konsumenta lub przekazać te informacje w inny sposób.
4. Przedsiębiorca, o którym mowa w ustępie powyższym oświadcza w formularzu przesłanym do Sprzedawcy lub w inny sposób, że zakupiony Produkt/y, a tym samym zawarta umowa sprzedaży są bezpośrednio związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie posiadają one dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, co czyni na dowód tego, że spełnia warunki, aby za takiego przedsiębiorcę można było go uznać. Formularze stanowią załączniki do niniejszego Regulaminu ogólnego.

§12 WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA, LICENCJA, PRAWA AUTORSKIE
1. Produkty oraz usługi świadczone przez Sprzedawcę, dostępne w Serwisie, treści, teksty, logo, zdjęcia, nazwy firm, znaki towarowe, logo Produktów innych autorów, szata graficzna mogą stanowić utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, podlegają ochronie prawnej i stanowią własność intelektualną Sprzedawcy i/lub osób trzecich będących ich właścicielami/autorami, i które zostały udostępnione jedynie na użytek Serwisu, co Klient akceptuje poprzez akceptację Regulaminu ogólnego.
2. W przypadku zamiaru wykorzystania Produktu lub wyżej wymienionych elementów w sposób sprzeczny ze wskazanym w niniejszym Regulaminie ogólnym lub ich przeznaczeniem i funkcjonalnościami, Klient obowiązany jest uzyskać zgodę Sprzedawcy w formie dokumentowej.
3. Klient wyraża zgodę na umieszczenie jego logotypu w wykazie klientów Sprzedawcy, udzielając mu tym samym licencji niewyłącznej, nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie na korzystanie do celów prowadzonej przez Sprzedawcę działalności na następujących polach eksploatacji: utrwalanie w zakresie zapisu metodą cyfrową w pamięci komputera i w sieci Internet, zwielokrotnianie dowolną techniką, rozpowszechnianie w Serwisie, na stronach Sprzedawcy i w mediach społecznościowych, publiczne wyświetlanie tak, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (m.in. w Internecie), a także publiczne wyświetlanie.
4. Sprzedawca udziela Klientowi licencji niewyłącznej i nieprzenaszalnej, bez prawa do udzielania sublicencji na korzystanie z przedmiotu umowy/produktu. Klient w ramach umowy upoważniony jest do korzystania z Produktu jedynie na własne potrzeby, bez ograniczeń terytorialnych, na następujących polach eksploatacji:
     4.1. W zakresie zapisu utworu – zapis techniką cyfrową. 
     4.2. Wydruk na własne potrzeby korzystania z materiałów w formacie pdf. i doc. oraz docx., jeśli wynika to ze specyfiki Produktu i/lub opisu Produktu.
     4.3. Zapis metodą cyfrową, modyfikacje na własne potrzeby w zakresie wskazanym w odpowiednich instrukcjach lub komentarzach, np. na własnym dysku twardym lub w polecanych programach zewnętrznych.
5. Zakazane jest w szczególności, zarówno co do całości Produktu, jak i jego części, bez wyraźnej zgody Sprzedawcy: 
     5.1. udostępnianie i prezentowanie Produktu osobom trzecim, 
     5.2. publikowanie Produktu niezależnie od formy publikacji, z wyjątkiem publikacji dozwolonej w instrukcji lub komentarzach,
     5.3. kopiowanie, powielanie na potrzeby inne niż własny użytek. 
6. Użytkownik zobowiązuje się dołożyć należytej staranności, aby Produkty nie zostały ujawnione osobom niepowołanym/trzecim. 
7. Sprzedawca informuje niniejszym Klienta, że jakiekolwiek rozpowszechnianie jakichkolwiek innych treści albo Produktów udostępnionych przez Sprzedawcę stanowi naruszenie przepisów prawa i może rodzić odpowiedzialność cywilną lub karną. Sprzedawca może także domagać się stosownego odszkodowania zadośćuczynienia z tytułu poniesienia strat materialnych lub niematerialnych zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

§13. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku
z zawartymi umowami o dostarczenie Produktu na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument ma możliwość m.in. do:
     2.1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem
o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
     2.2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem
o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą,
     2.3.bezpłatnego skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl oraz w siedzibach i na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych,
do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów lub Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających
z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
5. Sprawa może być rozpatrywana przez sąd polubowny tylko po zakończeniu postępowania reklamacyjnego i w przypadku, jeżeli obie strony sporu wyrażą na to zgodę. W pozostałych wypadkach ewentualne spory zostają poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego i właściwością ogólną.

§14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu ogólnego nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu ogólnego z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu ogólnego.
2. O zmianach w Regulaminie ogólnym i ich zakresie zarejestrowani Kupujący będą powiadomieni drogą elektroniczną (na podany adres e-mail). Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania Regulaminu ogólnego do obowiązującego stanu prawnego.
3. Aktualna wersja Regulaminu ogólnego jest dostępna dla Kupującego w zakładce Regulamin ogólny na stronie https://ewamadeyska.pl/regulamin-ogolny, do której link znajduje się dodatkowo w podsumowaniu zawarcia umowy.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem ogólnym stosuje się̨ odpowiednie obowiązujące przepisy prawa polskiego. Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Sprzedający oświadcza zamiar i wyraża zgodę na pozasądowe rozwiązanie sporu konsumenckiego. W ostateczności sprawę rozstrzyga właściwy rzeczowo i miejscowo sąd  powszechny.
5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie ogólnym mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną; dla konsumentów – przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
6. Ninejszy Regulamin ogólny obowiązuje od 01.01.2021 r.
7. W razie pytań lub wątpliwości proszę o kontakt: kontakt@ewamadeyska.pl

ZAŁĄCZNIK nr 1
WZÓR FORMULARZA REKLAMACYJNEGO W PRZYPADKU KONSUMENTA

Miejscowość, data: …………………………….

Imię i nazwisko/firma: …………………………….
Adres zamieszkania: ……………………………….
E-mail: …………………………….
Numer telefonu: …………………………….
Numer zamówienia: …………………………….
Data odbioru zamówienia: …………………………….

[dane Sprzedawcy: nazwa, adres]
……………………………………………….

……………………………………………….

Reklamacja Produktu

Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu………………………………………………. Produkt ……………………………………………………… ………………………………………………………[informacja o produkcie] jest wadliwy.
Wada polega na …………………………………………………..…………………………………………………..………………………………………………………..…………………………………………………..………
……..…………………………………………………..…………………………………………………..……………………………………………………[opis wady]. 

Wada została stwierdzona w dniu…………………………………………………..

Z uwagi na powyższe, żądam:

  • wymiany towaru na nowy (art. 561 § 1 kc)
  • nieodpłatnej naprawy towaru (art. 561 § 1 kc)
  • obniżenia ceny towaru o kwotę ………………….. zł, słownie: …………………………………………… zł (art. 560 § 1 kc),
  • odstępuję od umowy (art. 560 § 1kc).

Numer rachunku bankowego do zwrotu środków: …………………………………………………………………………………………………………………………

Posiadacz rachunku bankowego: ………………………………..………………………………….

 

Data: ………………………….Podpis Konsumenta: …………………………

 

ZAŁĄCZNIK nr 2
WZÓR FORMULARZA REKLAMACYJNEGO W PRZYPADKU PRZEDSIĘBIORCY NA PRAWACH KONSUMENTA

Formularz obowiązuje od 1 stycznia 2021 r.

Miejscowość, data: …………………………….

Imię i nazwisko/firma: …………………………….
Adres firmy: ……………………………….
NIP: ……………………………
E-mail: …………………………….
Numer telefonu: …………………………….
Numer zamówienia: …………………………….
Data odbioru zamówienia: …………………………….

[dane Sprzedawcy: nazwa, adres]
……………………………………………….

……………………………………………….

Reklamacja Produktu zakupionego przez przedsiębiorcę na prawach konsumenta

Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu………………………………………………. Produkt ……………………………………………………… ………………………………………………………[informacja o produkcie] jest wadliwy.

Wada polega na …………………………………………………..…………………………………………………..………………………………………………………..…………………………………………………..………
……..…………………………………………………..…………………………………………………..……………………………………………………[opis wady]. 

Wada została stwierdzona w dniu…………………………………………………..

Z uwagi na powyższe, żądam:

  • wymiany towaru na nowy (art. 561 § 1 kc)
  • nieodpłatnej naprawy towaru (art. 561 § 1 kc)
  • obniżenia ceny towaru o kwotę ………………….. zł, słownie: …………………………………………… zł (art. 560 § 1 kc),
  • odstępuję od umowy (art. 560 § 1kc).

Numer rachunku bankowego do zwrotu środków: …………………………………………………………………………………………………………………………

Posiadacz rachunku bankowego: ………………………………..………………………………….

Jednocześnie, oświadczam, że zakupiony Produkt/y, a tym samym zawarta umowa sprzedaży są bezpośrednio związane z prowadzoną przeze mnie działalnością gospodarczą, ale nie posiadają one dla mnie charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przeze mnie działalności gospodarczej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zgodnie z art. 38a ustawy o prawach konsumenta.

Na dowód tego wymieniam poniżej PKD dla mojej działalności gospodarczej znajdujące się w CEIDG:
PKD NR …………………………… Opis: ……………………………………………………………………
PKD NR …………………………… Opis: ……………………………………………………………………
PKD NR …………………………… Opis: ……………………………………………………………………
PKD NR …………………………… Opis: ……………………………………………………………………
PKD NR …………………………… Opis: ……………………………………………………………………
PKD NR …………………………… Opis: ……………………………………………………………………
PKD NR …………………………… Opis: ……………………………………………………………………

Data: ………………………….Podpis: …………………………

 

ZAŁĄCZNIK nr 3
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY W PRZYPADKU KONSUMENTA

Miejscowość, data: …………………………….

Imię i nazwisko/firma: …………………………….
Adres zamieszkania: ……………………………….
E-mail: …………………………….
Numer telefonu: …………………………….
Numer zamówienia: …………………………….
Data odbioru zamówienia: …………………………….

[dane Sprzedawcy: nazwa, adres]
……………………………………………….

……………………………………………….

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa

Niniejszym oświadczam, że odstępuję od umowy ……………………………………………. nr …………………………………….. zawartej dnia ………………………………………… dotyczącej następujących rzeczy: …………………………………………………..…………………………………………………..………………………………………………………..…………………………………………………..………
……..…………………………………………………..…………………………………………………..……………………………………………………

Proszę o zwrot kwoty ……………… zł (słownie ………………………………………………………złotych) poprzez:

przekaz pocztowy na adres ………………………………………………………………..…. [wypełnić jeśli dotyczy]
na rachunek bankowy o numerze: ………………………………………………………………………………………… [wypełnić jeśli dotyczy],

Data: ………………………….Podpis Konsumenta: …………………………

 

ZAŁĄCZNIK nr 4
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY W PRZYPADKU PRZEDSIĘBIORCY NA PRAWACH KONSUMENTA

Formularz obowiązuje od 1 stycznia 2021 r.

Miejscowość, data: …………………………….

Imię i nazwisko/firma: …………………………….
Adres firmy: ……………………………….
NIP: ……………………………
E-mail: …………………………….
Numer telefonu: …………………………….
Numer zamówienia: …………………………….
Data odbioru zamówienia: …………………………….

[dane Sprzedawcy: nazwa, adres]
……………………………………………….

……………………………………………….

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa
w przypadku przedsiębiorcy na prawach konsumenta

Niniejszym oświadczam, że odstępuję od umowy ……………………………………………. nr …………………………………….. zawartej dnia ………………………………………… dotyczącej następujących rzeczy : …………………………………………………..…………………………………………………..………………………………………………………..…………………………………………………..………
……..…………………………………………………..…………………………………………………..…………………………………………………..

Proszę o zwrot kwoty ……………… zł (słownie ………………………………………………………złotych) poprzez:

  • przekaz pocztowy na adres ………………………………………………………………..…. [wypełnić jeśli dotyczy]
  • na rachunek bankowy o numerze: ………………………………………………………………………………………… [wypełnić jeśli dotyczy].

Jednocześnie, oświadczam, że zakupiony Produkt/y, a tym samym zawarta umowa sprzedaży są bezpośrednio związane z prowadzoną przeze mnie działalnością gospodarczą, ale nie posiadają one dla mnie charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przeze mnie działalności gospodarczej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zgodnie z art. 38a ustawy o prawach konsumenta.

Na dowód tego wymieniam poniżej PKD dla mojej działalności gospodarczej znajdujące się w CEIDG:
PKD NR …………………………… Opis: ……………………………………………………………………
PKD NR …………………………… Opis: ……………………………………………………………………
PKD NR …………………………… Opis: ……………………………………………………………………
PKD NR …………………………… Opis: ……………………………………………………………………
PKD NR …………………………… Opis: ……………………………………………………………………
PKD NR …………………………… Opis: ……………………………………………………………………
PKD NR …………………………… Opis: ……………………………………………………………………

Data: ………………………….Podpis Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta: ……………………

 

 

udostępnij