Polityka prywatności
i plików cookies

Niniejszy dokument dotyczy zasad przetwarzania informacji na temat danych osobowych Użytkownika, wykorzystywania ciasteczek, czyli tzw. cookies , technologii w związku z korzystaniem z domeny https://ewamadeyska.pl/. 

§ 1. Informacje ogólne

 1. Korzystając ze strony Użytkownik zgadza się z poniższymi warunkami Polityki prywatności i plików cookies.
 2. Administratorem strony https://ewamadeyska.pl/ i danych osobowych jest Ewa Madeyska-Zarańska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą ARTEGRA.ART Ewa Madeyska-Zarańska, ul. Mickiewicza 20/107, 05-270 Marki, NIP: 896 10 22 863, REGON: 140943061 (dalej: Administrator).
 3. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości w zakresie postanowień niniejszej Polityki prywatności i plików cookies Użytkownik może skontaktować się z Administratorem poprzez adres email: kontakt@ewamadeyska.pl.
 4. Wszelkie dane osobowe i adresowe podane przez Użytkownika nigdy nie będą w jakikolwiek sposób odsprzedawane osobom czy podmiotom trzecim.
 5. Polityka prywatności i plików cookies może się zmieniać, dlatego Użytkownik powinien być z nią na bieżąco. Przyczyną zmian mogą być rozwój technologii internetowej, zmiany w powszechnie obowiązującym prawie czy też rozwój strony.
 6. Na końcu niniejszego dokumentu znajduje się data publikacji aktualnej Polityki prywatności i plików cookies.

§ 2. Definicje

 1. ADMINISTRATOR – Ewa Madeyska-Zarańska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą ARTEGRA.ART, ul. Mickiewicza 10 m. 107, 05-270 Marki, NIP 896 10 22 863. 
 2. UŻYTKOWNIK – każdy podmiot przebywający na stronie i korzystający z niej.
 3. STRONA i/lub SERWIS – strona internetowa, blog oraz podckast znajdujące się pod adresem https://ewamadeyska.pl/.
 4. NEWSLETTER / STORYLETTER – oznacza bezpłatną usługę świadczoną drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkownika poprzez przesyłanie listów elektronicznych, za pośrednictwem których Administrator informuje o wydarzeniach, usługach, produktach i innych elementach istotnych z punktu widzenia Administratora i /lub w celu realizacji prawnie uzasadnionego celu Administratora, którym jest marketing bezpośredni. Szczegółowe informacje na temat wysyłki newslettera znajdują się w dalszej części niniejszej Polityki prywatności. 
 5. FORMULARZ i/lub FORMULARZE – miejsca na Stronie, które umożliwiają wprowadzenie danych osobowych przez Użytkownika, we wskazanych w nich celach np. w celu wysyłki newslettera, w celu zamówienia usługi, w celu kontaktu z Użytkownikiem. 
 6. RODO – oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych). 

§ 3. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest Ewa Madeyska-Zarańska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „ARTEGRA.ART”, ul. Mickiewicza 20/107, 05-270 Marki.
 2. Kontakt z Administratorem odbywa się poprzez email: kontakt@ewamadeyska.pl lub przez formularz kontaktowy.
 3. Korzystając ze strony Użytkownik dobrowolnie podaje dane osobowe za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na stronie, o którym mowa poniżej, w celach, na jakie wskazuje formularz. Zbieranie i przetwarzane są tylko te dane, które sama podasz (za wyjątkiem danych zbieranych automatycznie poprzez pliki cookies oraz dane logowania – o których mowa poniżej).
 4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niepodanie pewnych informacji, co do zasady zaznaczonych na stronach Administratora jako obowiązkowe, wiązać się będzie z brakiem możliwości wykonania danej usługi i osiągnięcia określonego celu lub podjęcia określonych działań.
 5. Podanie przez Użytkownika danych, które nie są obowiązkowe lub nadmiaru danych, których Administrator nie potrzebuje przetwarzać następuje na podstawie decyzji samego Użytkownika i wówczas przetwarzanie odbywa się na podstawie przesłanki zawartej w art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda). Użytkownik udziela zgody na przetwarzanie tych danych oraz na zanonimizowanie danych, których Administrator nie wymaga i nie chce przetwarzać, a mimo to Użytkownik przekazał je Administratorowi.
 6. Akceptując Politykę prywatności i plików cookies Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych oraz na otrzymywanie od Administratora informacji marketingowych środkami komunikacji elektronicznej w celu kontaktu z Użytkownikiem, wysyłania newslettera lub innych informacji marketingowych, np. o artykułach, wydarzeniach, usługach lub produktach online oferowanych przez Administratora, o ile Użytkownik wyraził w tych celach odpowiednią zgodę i/lub jeżeli mieści się to w granicach prawnie uzasadnionego interesu Administratora.

§ 4. Gromadzenie danych

 1. Zbierane i przetwarzane są tylko te dane, które użytkownik sam poda (za wyjątkiem – w pewnych sytuacjach – danych zbieranych automatycznie za pomocą plików cookies oraz danych logowania, o czym mowa poniżej).
 2. Podczas wizyty na stronie, automatycznie zbierane są dane dotyczące samej wizyty, np. adres IP użytkownika, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp. (dane logowania). Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na stronie internetowej, zbierania danych demograficznych o użytkownikach lub do personalizacji zawartości strony w celu jej ulepszenia. Dane te przetwarzane są jednak wyłącznie w celach administrowania stroną, zapewnienia sprawnej obsługi hostingowej, czy kierowania treści marketingowych i nie są kojarzone z danymi poszczególnych użytkowników. Więcej o cookies  w dalszej części niniejszej polityki. 

§ 5. Przechowywanie i przekazywanie danych

 1. Dane Użytkownika będą przechowywane:
  1. do momentu odwołania udzielonej zgody lub żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody. W przypadku danych, które podałeś przy zapisie na newsletter, po wypisaniu się z niego, Twoje dane mogą być nadal przeze mnie przechowywane jeszcze przez okres jednego roku na wypadek ewentualnych roszczeń i obrony przed nimi, co jest moim prawnie uzasadnionym interesem, do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub do celów marketingowych,
  2. przez okres wymagany przepisami prawa podatkowego — w odniesieniu do danych osobowych wiążących się ze spełnieniem obowiązków z prawa podatkowego,
  3. do celów analitycznych, statystycznych, wykorzystania cookies i administrowania stronami Administratora.
 2. Dane Użytkownika mogą być przetwarzane przez  podwykonawców Administratora, czyli podmioty, z których usług Administrator korzysta przy przetwarzaniu danych oraz świadczeniu na Twoją rzecz usług czy realizacji zamówień:
  1. Mad Ventures Patryk Kozioł, ul. Niedźwiedzia 29B, 02-737 Warszawa – w celu przechowywania danych na serwerze, w tym na serwerze skrzynki pocztowej,
  2. MailerLite Limited, Ground Floor, 71 Lower Baggot Street, Dublin 2, D02 P593, Ireland – w celu wysłania korespondencji e-mail (newsletter) do osób, które uprzednio zapisały się na listę e-mail,
  3. Fakturownia Sp. z o.o., 00-389 Warszawa, ul. Smulikowskiego 6/8, NIP 5213704420 – w celu wystawienia dokumentów księgowych,
  4. PayPro S.A. ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, NIP 779-236-98-87, REGON 301345068 i/lub PayPal (Europe) S. a r.l. et cie, S.C.A. z siedzibą pod adresem 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luksemburg.
  5. Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia – w celu korzystania z usług Google, w tym poczty e-mail,
  6. Spotify AB z siedzibą pod adresem: Regeringsgatan 19, 111 53, Sztokholm, Szwecja – w celu osadzania materiałów audio na moich stronach,
  7. Zoom Video Communications, Inc. 55 Almaden Blvd Fl 6, San Jose, California, 95113, United States – w celu realizacji programów grupowych i treningów indywidualnych,
  8. innych zleceniobiorców lub podwykonawców zaangażowanych do obsługi technicznej, administracyjnej lub do świadczenia pomocy prawnej na rzecz Administratora i jego klientów, np. usług księgowych, informatycznych, firmom windykacyjnym, prawnikom, itd.,
  9. urzędom np. Urzędowi Skarbowemu – w celu realizacji obowiązków prawno-podatkowych związanych z rozliczeniami i księgowością.
 3.  Wszystkie podmioty, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.
 4. Dane osobowe Użytkownika nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, mających wpływ na prawa i obowiązki czy wolności Użytkownika w rozumieniu RODO.
 5. W ramach strony internetowej i technologii śledzących dane Użytkownika mogą być profilowane, co pomaga w lepszym spersonalizowaniu oferty firmy, którą Administrator kieruje do Użytkownika (głównie poprzez tzw. reklamę behawioralną). Nie powinno to mieć jednak żadnego wpływu na sytuację prawną Użytkownika, w szczególności na warunki zawartych przez niego umów czy umów, które zamierza zawrzeć. Może jedynie pomóc w lepszym dopasowaniu treści i kierowanych reklam do zainteresowań Użytkownika. Użyte informacje są anonimowe i nie są kojarzone z danymi osobowymi podanymi przez Użytkownika np. w procesie zakupu. Wynikają one z danych statystycznych np. płeć, wiek, zainteresowania, przybliżona lokalizacja, zachowania na Stronie.
 6. Każdy Użytkownik ma prawo wyrażenia sprzeciwu wobec profilowania, jeśli miałoby ono negatywny wpływ na prawa i obowiązki Użytkownika.
 7. Administrator Danych Osobowych niniejszym informuje, że nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO) i wykonuje samodzielnie obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych.
 8. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż jego dane osobowe mogą być przekazywane uprawnionym organom państwowym w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami, na ich żądanie i po spełnieniu przesłanek potwierdzających niezbędność pozyskania od Administratora tych danych.
 9. Zamieszczone treści są zgodne ze stanem prawnym na dzień ich publikacji, chyba, że wskazano inaczej.

§ 6. Czas przechowywania danych

 1. Dane Użytkownika będą przechowywane przez Administratora przez czas realizacji poszczególnych usług/osiągnięcia celów oraz:
  1. przez okres realizacji usługi i współpracy, a także przez okres przedawnienia roszczeń zgodnie z przepisami prawa – w odniesieniu do danych przekazanych przez kontrahentów i klientów,
  2. przez okres prowadzenia rozmów i negocjacji poprzedzających zawarcie umowy lub wykonanie usługi – w odniesieniu do danych podanych w zapytaniu ofertowym,
  3.  przez okres wymagany przepisami prawa, w tym prawa podatkowego — w odniesieniu do danych osobowych wiążących się ze spełnieniem obowiązków wynikających z mających zastosowanie przepisów,
  4. do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu złożonego na podstawie art. 21 RODO — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, w tym do celów marketingu bezpośredniego,
  5. do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania, celu biznesowego — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody. Po wycofaniu zgody dane mogą być jeszcze przetwarzane w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami zgodnie z okresem przedawnienia tych roszczeń lub okresem (krótszym) wskazanym Użytkownikowi,
  6. do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów analitycznych, statystycznych, wykorzystania cookies i administrowania Stronami Administratora,
  7.  przez okres maksymalnie 3 lat w przypadku osób, które wypisały się z newslettera w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami (np. informacja o dacie subskrypcji i dacie wypisania się z newslettera, o ilości otrzymanych newsletterów, podejmowanych działaniach i aktywności związanej z otrzymywanymi wiadomościami), lub po okresie 1 roku braku jakiejkolwiek aktywności przez danego subskrybenta, np. nieotworzenia jakiejkolwiek wiadomości od Administratora.
 2. Okresy przechowywania danych wskazane w latach liczone są na koniec każdego roku, w którym nastąpiło rozpoczęcie przetwarzania danych. Ma to na celu usprawnienie procesu przetwarzania i zarządzania danymi. 

§ 7. Uprawnienia

 1. RODO przyznaje Użytkownikowi następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika
  1. prawo dostępu do danych osobowych
  2. prawo do sprostowania danych osobowych
  3. prawo do usunięcia danych osobowych
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  5. prawo do wniesienia sprzeciwu, co do przetwarzania danych osobowych,
  6. prawo do przenoszenia danych,
  7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  8. prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takiej zgody Użytkownik udzielił wcześniej.
 2. Powyższe uprawnienia możesz realizować zgodnie z zasadami opisanymi w art. 16-21 RODO oraz kontaktując się Administratorem pod adresem kontakt@ewamadeyska.pl. Adres ten Użytkownik może wykorzystać również w razie pytań lub wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
 3. Użytkownik, który uzna, że przy przetwarzaniu jego danych osobowych Administrator dopuścił się naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, ma możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 4. Administrator gromadzi dane osobowe z należytą starannością i odpowiedni chroni przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. Administrator zapewnia, że podejmie wszelkie środki bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymagane przez przepisy o ochronie danych osobowych.

§ 8. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe Użytkownika na Stronie Administratora mogą być przetwarzane w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

 1. wykonania usługi lub wykonania zawartej umowy, przesłania oferty na prośbę Użytkownika — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy lub podjęcie działań na żądanie);
 2. wystawienia faktury, rachunku i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego w przypadku dokonania zamówienia usługi w Serwisie — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa);
 3. udzielenia rabatu lub informowania o promocjach i ciekawych ofertach Administratora lub podmiotów przez niego polecanych — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda);
 4. rozpatrzenia reklamacji czy roszczeń związanych z umową — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa);
 5. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
 6. kontaktu telefonicznego w sprawach związanych z realizacją usługi — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);
 7. kontaktu telefonicznego w celu przedstawienia oferty i marketingu bezpośredniego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora), jeśli jesteś już moim klientem;
 8. tworzenia rejestrów związanych z RODO i innymi przepisami — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
 9. archiwalnym i dowodowym, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
 10. analitycznym, polegającym między innymi na analizie danych zbieranych automatycznie przy korzystaniu ze strony internetowej, w tym cookies np. cookies Google Analytics, Piksel Facebooka — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
 11. wykorzystywania cookies na Stronie i jej podstronach — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda);
 12. zarządzania Stroną internetową i stronami Administratora na innych platformach — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
 13. badania satysfakcji z oferowanych usług — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora),
 14. zamieszczenia przez Użytkownika opinii o usługach świadczonych przez Administratora oraz badania opinii poprzez ankiety — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda),
 15. w wewnętrznych celach administracyjnych Administratora związanych z zarządzaniem kontaktem z Użytkownikiem, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora),
 16. w celu wysyłania newslettera – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora polegający na przetwarzaniu danych w celach marketingu bezpośredniego) oraz na podstawie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (zgoda),
 17. w celu dopasowania treści wyświetlanych na stronach Administratora do indywidualnych potrzeb oraz ciągłego doskonalenia jakości oferowanych usług – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora),
 18. w celu marketingu bezpośredniego kierowanego do Użytkownika własnych produktów lub usług lub polecanych produktów osób trzecich – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora),
 19. w celu tworzenia własnych baz danych Użytkowników – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora),
 20. w celu obsługi fanpage w portalu Facebook i konta w portalu Instagram oraz wchodzenia w interakcje z użytkownikami tych miejsc w mediach społecznościowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora),
 21. w celu wchodzenia w interakcje poprzez chatbota aktywnego w portalu Facebook umożliwiającego wysyłanie do Użytkowników, którzy wyrazili na to zgodę, wiadomości o nowościach, wydarzeniach, promocjach itd. – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda).

§ 9. Dane osobowe w serwisach społecznościowych – Facebook, Instagram

 1. Administratorem Twoich osobowych Użytkownika na stronach https://facebook.com/ewamadeyska/https://instagram.com/ewamadeyska/ jest Ewa Madeyska-Zarańska.
 2. Dane osobowe Użytkownika podawane na w ww. serwisach społecznościowych będą przetwarzane w celu administrowania i zarządzania ww. stronami, komunikowania się z Użytkownikiem, wchodzenia w interakcje, kierowania do Użytkownika treści marketingowych i tworzenia społeczności.
 3. Podstawą ich przetwarzania jest zgoda Użytkownika, który dobrowolnie decyduje się na polubienie/obserwowanie stron wymienionych w §9. pkt. 1.
 4. Zasady panujące na ww. stronach są ustalane przez Administratora, jednakże zasady przebywania w portalu społecznościowym wynikają z regulaminu ogólnego ww. portali społecznościowych.
 5. Użytkownik w każdej chwili może przestać obserwować fanpage na Facebooku, konto na Instagramie.
 6. Administrator widzi dane osobowe Użytkownika, takie jak np. imię, nazwisko czy informacje ogólne, które umieszczasz na swoim profilu jako publiczne. Przetwarzanie pozostałych danych osobowych dokonywane jest przez portale społecznościowe Facebook, Instagram, LinkedIn i na warunkach zawartych w ich regulaminach.
 7. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia/istnienia Fanpage na podstawie zgody Użytkownika wyrażonej poprzez polubienie/kliknięcie „Lubię” albo „Obserwuj” Fanpage lub konto na Instagramie, jak również przez wejście w interakcje np. pozostawienie komentarza, oraz w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, tj. marketingu własnych produktów lub usług albo obrona przed roszczeniami.
 8. Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępnianie innym odbiorcom danych, takim jak portal Facebook, Instagram, współpracującym agencjom reklamowym lub innym podwykonawcom obsługującym Fanpage, konto na Instagramie lub Grupie Administratorów, serwisowi IT, wirtualnej asystentce, jeśli dojdzie do kontaktu poza ww. portalami społecznościowymi.
 9. Uprawnienia Użytkownika opisane są w niniejszej Polityce prywatności.
 10. Dane Użytkownika mogą być przekazywane do państw trzecich zgodnie z regulaminem i polityką prywatności Facebooka, Instagrama.
 11. Dane Użytkownika mogą być profilowane przez ww. serwisy społecznościowe, co pomaga w personalizowaniu oferty reklamowej kierowanej do Użytkownika. Nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w rozumieniu RODO. 

§ 10. Bezpieczeństwo danych

 1. Dane osobowe Użytkownika są przechowywane i chronione z należytą starannością, zgodnie z wdrożonymi procedurami wewnętrznymi Administratora.
 2.  Administrator przetwarza informacje o Użytkowniku przy użyciu odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych spełniających wymagania przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności przepisów o ochronie danych osobowych. Środki te mają na celu przede wszystkim zabezpieczenie danych osobowych Użytkowników przed dostępem osób nieupoważnionych. W szczególności, dostęp do danych osobowych Użytkowników mają jedynie osoby upoważnione, które są zobowiązane do zachowania tych danych w tajemnicy.
 3. Użytkownik powinien jednocześnie dochować staranności w zabezpieczeniu swoich danych osobowych przekazywanych w ramach sieci Internet, w szczególności nie ujawniać swoich danych logowania osobom trzecim, stosować zabezpieczenia antywirusowe oraz aktualizować oprogramowanie. 

§ 11. Linki odsyłające do innych stron

 1. Na Stronie mogą pojawiać się linki odsyłające do innych stron internetowych. Będą one otwierać się w nowym oknie przeglądarki lub w tym samym oknie. Administrator nie odpowiada za treści przekazywane przez te strony.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z Polityką prywatności lub regulaminem tych stron.

§ 12. Przekazywanie danych osobowych państwom trzecim

 1. Dane Użytkownika mogą być przekazywane poza obszar Unii Europejskiej, do państw trzecich, i jeśli dojdzie do takiej sytuacji to będą one przekazywane wyłącznie odbiorcom, którzy gwarantują najwyższą ochronę i bezpieczeństwo danych., m.in.:
  1. współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej,
  2. stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską (tak jak ma to miejsce np. w przypadku Google),
  3. stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy lub tym, na których przekazywanie danych osobowych Użytkownik wyraził zgodę.
 2. Z uwagi na korzystanie z usług np. Google, Facebook, czy Mailerlite dane Użytkownika mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach (w całości lub częściowo). Google i Facebook stosują mechanizmy zgodności przewidziane przez RODO (np. certyfikaty) lub standardowe klauzule umowne.
 3. Szczegółowe informacje dostępne są w treści polityki prywatności każdego z dostawców tych usług, dostępnych na ich stronach internetowych. Przykładowo:
  1. Google LLC: https://policies.google.com/privacy?hl=pl
  2. Meta.: https://www.facebook.com/privacy/policy/
  3. MailerLite: https://www.mailerlite.com/legal/privacy-policy/
  4. Zoom Video Communications, Inc.: https://explore.zoom.us/pl/trust/privacy/
 4. Obecnie usługi oferowane przez Google oraz Facebook dostarczane są głównie przez podmioty znajdujące się w Unii Europejskiej. Użytkownik jednakże powinien każdorazowo zapoznać się z polityką prywatności tych dostawców w celu otrzymania aktualnej informacji w zakresie ochrony danych osobowych.

§ 13 . Profilowanie danych osobowych

 1. Dane osobowe Użytkownika nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, mających wpływ na prawa i obowiązki czy wolności Użytkownika w rozumieniu RODO.
 2. W ramach strony internetowej i technologii śledzących dane Użytkownika mogą być profilowane, co pomaga w lepszym spersonalizowaniu oferty firmy, którą Administrator kieruje do Użytkownika (głównie poprzez tzw. reklamę behawioralną). Nie powinno to mieć jednak żadnego wpływu na sytuację prawną Użytkownika, w szczególności na warunki zawartych przez niego umów czy umów, które zamierza zawrzeć. Może jedynie pomóc w lepszym dopasowaniu treści i kierowanych reklam do zainteresowań Użytkownika. Użyte informacje są anonimowe i nie są kojarzone z danymi osobowymi podanymi przez Użytkownika np. w procesie zakupu. Wynikają one z danych statystycznych np. płeć, wiek, zainteresowania, przybliżona lokalizacja, zachowania na Stronie.
 3. Każdy Użytkownik ma prawo wyrażenia sprzeciwu wobec profilowania, jeśli miałoby ono negatywny wpływ na prawa i obowiązki Użytkownika.

§ 14. Czynności przetwarzania

A. Formularz zapisu na Newsletter / Storyletter

 1. Ww. formularz wymaga podania w odpowiednim miejscu swojego imienia i adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe. Następnie Użytkownik, w celu dodania jego adresu e-mail do bazy subskrybentów Administratora, musi potwierdzić chęć zapisu. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej w celu wysyłania newslettera.
 2. Subskrypcja/zapis oznacza, że Użytkownik zgadza się z niniejszą Polityką prywatności oraz wyraża zgodę na wysyłanie mu informacji marketingowych i handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej np. e-maila, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). 
 3.  Poprzez zapis na newsletter Użytkownik wyraża również zgodę na wykorzystywanie przez Administratora telekomunikacyjnych urządzeń końcowych Użytkownika (np. telefonu, tabletu, komputera) w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora oraz przedstawiania Użytkownikowi informacji handlowych zgodnie z art. 172 ust.1 ustawy Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.). Szczegółowe zasady zapisu na Newsletter związane z dostarczaniem bezpłatnych treści cyfrowych czyli tzw. lead magnetu reguluje Regulamin newslettera
 4.  Powyższe zgody są dobrowolne, jednakże konieczne do wysyłki Newslettera, w tym m.in. do informowania o usługach, nowych wpisach blogowych, produktach, promocjach i rabatach oferowanych przez Administratora lub produktach osób trzecich polecanych przez niego. Zgody mogą zostać w każdej chwili wycofane, co spowoduje zaprzestanie wysyłania newslettera zgodnie z zasadami zawartymi w niniejszej Polityce prywatności. 
 5. Newsletter jest wysyłany przez czas nieokreślony, od chwili aktywacji do czasu wycofania zgody. Po wycofaniu zgody, dane Użytkownika mogą być przechowywane w bazie newsletterowej jeszcze przez okres do 2 lat, w celu wykazania faktu udzielenia przez Użytkownika zgody na komunikację poprzez newsletter, działań Użytkownika (otwieralności e-maili) oraz chwili jej wycofania, a także ewentualnych związanych z tym roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 6. Wysyłka newslettera może zostać zaprzestana w przypadku niewykazania przez Użytkownika aktywności przez minimum 1 rok od rozpoczęcia świadczenia usługi newsletter lub odczytania ostatniej wiadomości e-mail (wysłanego newslettera). W takim przypadku, Administrator usunie dane Użytkownika z systemu do wysyłki newslettera (dostawcy). Użytkownik nie będzie uprawniony do otrzymania żadnej wiadomości od Administratora, chyba że zdecyduje się ponownie zapisać w formularzu zapisu na Newsletter lub skontaktuje się z Administratorem w inny, wybrany w tym celu sposób.
 7. System mailingowy wykorzystywany do wysyłki newslettera odnotowuje wszelką aktywność i podejmowane działania Użytkownika związane z przesyłanymi do niego e-mailami (data i godzina otwarcia wiadomości, kliknięcia w linki, moment wypisania się, itp.). 
 8. Administrator może także prowadzić remarketing  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora, polegający na promocji i reklamie usług kierowany do osób zapisanych na newsletter, w ten sposób, że podane adresy e-mail subskrybentów zostają wgrane do narzędzia marketingowego oferowanego przez Facebook Inc. tzw. menadżera reklam, a następnie kierowana jest do nich reklama utworzona przez Administratora lub osoby upoważnione, poprzez konto reklamowe Administratora, pod warunkiem, że subskrybenci newslettera są jednocześnie użytkownikami platformy Facebook (posiadają tam założone konto). Każdorazowo dane te są kasowane po zakończeniu kampanii reklamowej. W przypadku realizacji kolejnej kampanii reklamowej wgrywana jest do narzędzia zaktualizowana baza subskrybentów). Dokładna informacja o tzw. grupach niestandardowych odbiorców, zasady hashowania danych oraz przetwarzania tymi danymi znajdują się w polityce prywatności Facebooka: https://www.facebook.com/legal/terms/customaudience# oraz https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing, a Administrator zaleca zapoznanie się z tymi zasadami przez każdego Użytkownika i subskrybenta.

B. Formularz kontaktowy

 1. Umożliwia wysłanie wiadomości do Administratora i kontakt z nim drogą elektroniczną. Dane osobowe w postaci imienia, adresu e-mail oraz dane podane w treści wiadomości, przetwarzane są przez Administratora zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności w celu kontaktu z Użytkownikiem.
 2. Po zakończeniu kontaktu z Użytkownikiem, dane mogą być archiwizowane, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora. Administrator nie jest w stanie określić dokładnego okresu archiwizacji, a tym samym usunięcia wiadomości. Jednakże, maksymalny okres nie będzie wynosić dłużej niż terminy przedawnienia roszczeń wynikające z przepisów prawa. 

§ 15. Wyłączenie odpowiedzialności i prawa autorskie

 1.  Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie treści zawartych na Stronie lub działań czy zaniechań podejmowanych na jej podstawie.
 2. Wszystkie treści umieszczone na Stronie stanowią przedmiot praw autorskich określonych osób i/lub Administratora (np. zdjęcia, teksty, wideo, audio, bezpłatne materiały, itp.). Administrator nie wyraża zgody na kopiowanie tychże treści w całości lub części bez jego wyraźnej, uprzedniej zgody.
 3. Treści umieszczone na Stronie są aktualne na dzień ich zamieszczenia, chyba że wskazano inaczej.

§ 16. Technologie

W celu korzystania ze strony internetowej Administratora niezbędne jest posiadanie:

 1. Urządzenia z dostępem do sieci Internet.
 2. Aktywnej skrzynki elektronicznej odbierającej wiadomości e-mail.
 3. Przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie stron www.
 4. Oprogramowanie umożliwiające odczyt treści w przedstawionych formatach np. doc, docx, pdf., video, mp3, mp4, mov, avi. 

§ 17. Polityka plików cookies

 1. Podobnie jak większość stron internetowych, Strona https://ewamadeyska.pl/ korzysta z tzw. technologii śledzących, czyli plików cookies (“ciasteczek”), co umożliwia ulepszanie strony pod kątem potrzeb użytkowników ją odwiedzających.
 2. Strona nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 3. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) to dane informatyczne, niewielkie pliki tekstowe, które przechowywane są na urządzeniu końcowym Użytkownika, np. komputerze, tablecie, smartfonie, wtedy, gdy korzystasz ze Strony Administratora.
 4. Pierwszym rodzajem plików cookies są pliki pochodzące bezpośrednio ze Strony Administratora
  1. Pliki cookies pozwalają na dostosowanie zawartości Strony Administratora do indywidualnych potrzeb Użytkownika oraz do potrzeb innych odwiedzających ją użytkowników. Umożliwiają również tworzenie statystyk, które pokazują w jaki sposób użytkownicy strony korzystają z niej oraz jak się po niej poruszają. Dzięki temu Administrator może ulepszać swoją stronę internetową, jej zawartość, strukturę i wygląd.
  2. Podczas wizyty na na Stronie Administratora pojawia się informacja na temat stosowania plików cookies. Zaakceptowanie i zamknięcie tej informacji oznacza, że Użytkownik wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki prywatności i plików cookies.
  3. Zgodę Użytkownik może wycofać, usuwając pliki cookies oraz zmieniając ustawienia plików cookies w swojej przeglądarce.
  4. Użytkownik powinien pamiętać, że wyłączenie plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może powodować trudności w korzystaniu ze strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które również stosują cookies.
 5. Drugim rodzajem plików cookie są cookies podmiotów trzecich nie pochodzące ze Strony Administratora.
 6. Administrator stosuje następujące technologie obserwujące działania, jakie Użytkownik podejmuje w Serwisie:
  1. Wbudowany kod Google Analytics w celu analizy statystyk Strony. Google Analytics korzysta z własnych plików cookies do analizowania działań i zachowań Użytkowników Strony. Pliki te służą do przechowywania informacji, np. z jakiej strony Użytkownik trafił na bieżącą stronę internetową. Pomagają udoskonalić Stronę.
   Narzędzie to dostarczane jest przez firmę Google LLC. Działania podejmowane w ramach korzystania z kodu Google Analytics opierają się na prawnie uzasadnionym interesie Administratora polegającym na tworzeniu i korzystaniu ze statystyk, co następnie umożliwia ulepszanie usług Administratora i optymalizację Strony.
   W ramach korzystania z narzędzia Google Analytics Administrator nie przetwarza jakichkolwiek danych Użytkownika, umożliwiających jego identyfikację. 
   Administrator zaleca zapoznanie się ze szczegółami związanymi z użyciem narzędzia Google Analytics, możliwością wyłączenia kodu śledzącego i ewentualnie zadanie pytań dostawcy tego narzędzia pod linkiem: https://support.google.com/analytics#topic=3544906.
  2. Piksel konwersji Facebooka w celu zarządzania reklamami na Facebooku i prowadzenia działań remarketingowych, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora. 
   Narzędzie to dostarczane jest przez Facebook Inc. oraz jego spółki powiązane. To narzędzie analityczne, które pomaga mierzyć skuteczność reklam, pokazuje jakie działania podejmują Użytkownicy Strony oraz pomaga dotrzeć do określonej grupy osób (Facebook Ads, Facebook Insights). 
   Informacje zbierane w ramach używania Piksela Facebooka są anonimowe i nie pozwalają na Twoją identyfikację. Pokazują ogólne dane na temat użytkowników: lokalizację, wiek, płeć, zainteresowania. Dostawca może łączyć te informacje z informacjami jakie mu przekazujesz w ramach posiadanego konta w portalu Facebook, a następnie wykorzystywać je zgodnie z własnymi założeniami i celami. 
   Administrator zaleca zapoznanie się ze szczegółami związanymi z użyciem narzędzia Piksel Facebooka i ewentualnie zadanie pytań dostawcy tego narzędzia, jak również zarządzanie swoimi ustawieniami prywatności w portalu Facebook. Więcej informacji znajduje się pod linkiem: https://www.facebook.com/privacy/explanation.     
 7. Wtyczki kierujące do social mediów np. Facebook, Instagram.
  1. Użytkownik po kliknięciu w ikonę danej wtyczki odsyłany jest do strony zewnętrznego dostawcy, w tym wypadku właściciela danego serwisu społecznościowego np. do Facebooka lub Instagrama. Otrzymuje możliwość dobrowolnego kliknięcia “Lubię to” lub „Udostępnij” i polubienia fanpage Administratora, znajdujący się w portalu Facebook lub też bezpośredniego udostępnienia jego treści (postu, artykułu, video, itd.).
  2. Administrator zaleca zapoznanie się z polityką prywatności Facebooka przed założeniem konta w tym portalu. Administrator nie ma wpływu na dane przetwarzane przez portal Facebook. Od momentu kliknięcia przez Użytkownika w przycisk wtyczki odsyłającej do mediów społecznościowych, dane osobowe są przetwarzane przez portal społecznościowy np. Facebook, który staje się ich administratorem i decyduje o celach i zakresie ich przetwarzania. Cookies pozostawiane przez wtyczkę Facebooka (lub inne podmioty trzecie) mogą też być aplikowane w urządzeniu Użytkownika po wejściu na Stronę a następnie kojarzone z danymi gromadzonymi w portalu Facebooka. Użytkownik korzystając ze Strony akceptuje ten fakt. Administrator nie ma wpływu na przetwarzanie danych przez podmioty trzecie w ten sposób.
 8. Wideo
  1. Administrator osadza na stronach pliki wideo z serwisu YouTube oraz Vimeo.Inc. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA dotyczące usługi YouTube. Jeżeli nie godzisz się na ich załadowanie, powstrzymaj się przed odtwarzaniem wideo.
  2. Szczegóły polityki prywatności Google: https://policies.google.com/privacy?hl=pl/.
  3. Szczegóły polityki prywatności Vimeo: https://vimeo.com/privacy/.
 9. Audio
  1. Administrator osadza na stronach pliki audio z serwisu Podigee GmbH. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Podigee GmbH, Schlesische Straße 20, 10997 Berlin, HRB 200793 B, Niemcy. Jeżeli nie godzisz się na ich załadowanie, powstrzymaj się przed odtwarzaniem plików audio.
   Szczegóły polityki prywatności Podigee GmbH: https://podigee.com/en/about/tos.
  2. Strona zawiera przekierowania do serwisu Spotify. Szczegóły polityki prywatności Spotify: https://www.spotify.com/pl/legal/privacy-policy/.
 10. Logi serwera. Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona i tam zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przeze mnie w celu Twojej identyfikacji. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 11. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są dodatkowo chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.

§18. Postanowienia końcowe

 1. Autorką zdjęcia na stronie https://ewamadeyska.pl/  jest Anika Nojszewska, zaś na stronie https://ewamadeyska.pl/ewa-madeyska/ –  Ania Powałowska.
 2. Wszystkie teksty zawarte na stronie https://ewamadeyska.pl, autorstwa Ewy Madeyskiej-Zarańskiej stanowią własność Ewy Madeyskiej-Zarańskiej i są utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631). Żadna ich część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody autorki.
 3. Informacje zawarte na stronie mają wyłącznie charakter informacyjny i edukacyjny, nie są jednakowo skuteczne dla każdej osoby i nie stanowią formy konsultacji, porady, diagnozy, terapii i czy leczenia. Autorka nie ponosi odpowiedzialności za straty czy problemy wynikające z czytania i wdrażania treści zawartych na stronie, ponieważ każdorazowo powinny być one przemyślane, analizowane i weryfikowane z indywidualnymi możliwościami i potrzebami oraz dostosowywane do sytuacji i osobowości konkretnej osoby.
 4. W razie pytań lub wątpliwości proszę o kontakt: kontakt@ewamadeyska.pl.

Polityka prywatności obowiązuje od 01.01.2023 r